Viestintätaidot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: YPO3A3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Sarvikas, Helena
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2015KAUT   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
AUTE-2015SAUT   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
BIOEL-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
FYSTER-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KIKO-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015AUTO   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015KOTU   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KUMU-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
LITAKO-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
MAELINK-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
PALVELUJ-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
PK-2015   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015RASU   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2015TUTE   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAKME-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
SH-2015   1-S   1.0   2015-08-01   2015-12-31  
SH-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
SOSALA-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
TH-2015   1-S   1.0   2015-08-01   2015-12-31  
TH-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
TITE-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
VANTYO-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAKME-2016JKL   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
AUTE-2016KAUT   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
AUTE-2016SAUT   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
BIOEL-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
FYSTER-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KIKO-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016AUTO   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016KOTU   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KUMU-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
LITAKO-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
PALVELUJ-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
PK-2016   1-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016RASU   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016TUTE   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2016   1-S   1.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
SOSALA-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
TH-2016   1-S   1.0   2016-08-01   2016-12-31  
TH-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
TITE-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
VANTYO-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
MAELINK-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2017JKL   1-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa esiintymis- ja ryhmäviestintätilanteissa
- analysoida ja arvioida viestintätaitoja osana ammatillista kehittymistä.
- soveltaa SeAMKin kirjallisten töiden ohjeita tehtävissään.

Opiskelijan työmäärä

- Kontaktiopetus ja ohjatut harjoitukset 81 h (läsnäolo 80%)

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

- Viestintätyylin analysointi
- Esiintymistaito ja vuorovaikutus (palvelutilanteissa)
- Ryhmäviestintätaito (keskustelutaito, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, toimintatavat, kokoustekniikka, asiakirjastandardi, pöytäkirjat, muistiot)
- Kirjallisten töiden raportointiohjeet (lähdeviittaustekniikka, referointi, kielenhuolto, mallipohja, Urkund)

Opiskelumateriaali

- Opettajan osoittama materiaali (tarkennetaan opintojakson alussa)
- Verkkomateriaali esim. Kirjoittajan ABC (http://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/)
- Kielijelppi (http://www.kielijelppi.fi/),
- Kielikompassi https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/index.shtml
https://kielikompassi.jyu.fi/uploads/document_userfiles/kokoustekn/
- SeAMKin kirjallisten töiden ohje

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Kontaktiopetus, verkko-opetus soveltuvin osin
- Kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät yksin ja ryhmässä
- Tarvittaessa tentti
- Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

- Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa erinomaisesti ja vakuuttavasti huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan; hän osaa toimia vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Viestinnän vuorovaikutus on erittäin taitavaa. Osaa tunnistaa viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne noudattaa tekstilajille ominaista rakennetta; teksti on loogista, selkeää ja sidosteista ja argumentointi on monipuolista ja eri näkökulmia huomioon ottavaa ja vakuuttavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista, tehokasta ja harkittua. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä monipuolisesti ja realistisesti tavoitteen, tarkoituksen, vastaanottajan ja oman ammattialansa kannalta.

- Hyvä (4-3):
Opiskelija osaa viestinnässään ottaa osittain huomioon tavoitteen, tilanteen ja vastaanottajan. Osaa ylläpitää viestinnän vuorovaikutusta. Tunnistaa jossain määrin viestinnän kulttuurisidonnaisen luonteen. Tekstin rakenne on pääosin selkeää ja johdonmukaista ja argumen-tointi on monipuolista ja uskottavaa. Havainnollistaminen on tarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä joiltakin osin ja osittain realistisesti.

- Tyydyttävä (2-1):
Opiskelija osaa viestiä lähettäjälähtöisesti: hän ei osaa ottaa tavoitetta, vastaanottajaa tai tilannetta huomioon riittävästi. Tekstin rakenne on hajanainen ja epälooginen ja argumentointi on yksipuolista ja niukkaa. Havainnollistaminen on suppeaa ja epätarkoituksenmukaista. Opiskelija osaa arvioida omaa viestintäänsä vain viestin lähettäjän näkökulmasta.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: kirjalliset ja suulliset oppimistehtävät, itsearviointi ja vertaisarviointi. Tarvittaessa tentti.

Takaisin