Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: YPO1C2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Kulmala, Jenni
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
AUTE-2015KAUT   4-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
AUTE-2015SAUT   4-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
BIOEL-2015   2-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
FYSTER-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KIKO-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015AUTO   4-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
KOTU-2015KOTU   4-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
KUMU-2015   4-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
LITAKO-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
MAELINK-2015   2-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
PALVELUJ-2015   2-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
PK-2015   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2015RASU   4-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAK-2015TUTE   4-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAKME-2015   3-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
SH-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
SOSALA-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
TH-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
TITE-2015   4-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
VANTYO-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2016JKL   3-K   2.0   2019-01-01   2019-07-31  
AUTE-2016KAUT   3-K   2.0   2019-01-01   2019-07-31  
AUTE-2016SAUT   3-K   2.0   2019-01-01   2019-07-31  
BIOEL-2016   2-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
FYSTER-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
KIKO-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016AUTO   4-S   2.0   2019-08-01   2019-12-31  
KOTU-2016KOTU   4-S   2.0   2019-08-01   2019-12-31  
KUMU-2016   4-S   2.0   2019-08-01   2019-12-31  
LITAKO-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
PALVELUJ-2016   2-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
PK-2016   2-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAK-2016RASU   4-S   2.0   2019-08-01   2019-12-31  
RAK-2016TUTE   4-S   2.0   2019-08-01   2019-12-31  
RAKME-2016   3-K   2.0   2019-01-01   2019-07-31  
SH-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
SOSALA-2016   2-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
TH-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
TITE-2016   4-S   2.0   2019-08-01   2019-12-31  
VANTYO-2016   2-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
MAELINK-2016   3-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAKME-2017JKL   3-K   2.0        

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa tieteellisen ja arkiajattelun eroja
- määritellä tutkimuksellisia lähestymistapoja ja tutkimuksen peruskäsitteitä
- esitellä tutkimusprosessin ja raportoinnin vaiheet (rakenne)
- selittää kriittisen ajattelun merkityksen tutkivassa ja kehittävässä työotteessa
- antaa esimerkkejä tutkimusetiikan merkityksestä

Opiskelijan työmäärä

55 tuntia opiskelijan työtä, josta kontaktiopetusta 25 tuntia (sisältää luennot ja ohjattu työsken-tely) sekä itsenäistä työskentelyä 30 tuntia (sisältää oppimistehtävien tekemisen ja verkkokes-kustelut)

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Sisältö

- tieteellinen ajattelu ja arkiajattelu
- yleinen tutkimusetiikka
- keskeisiä tutkimusmenetelmiä
- tutkimuksen peruskäsitteet ja rakenne
- tutkimusprosessin ja - raportin vaiheet
- tutkiva ja kehittävä työote

Opiskelumateriaali

- Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.
- muu opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- luennot
- oman alan tutkimusraportteihin tai artikkeleihin tutustuminen ja niiden analysointi
- itsenäinen työskentely
- mahdolliset monialaiset keskusteluryhmät verkossa

Arviointikriteerit

- Hyväksytty/hylätty
- Hylätty: opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita.

Arviointimenetelmät

- kirjalliset oppimistehtävät
- keskusteluryhmään osallistuminen ja yhteenveto oppimiskokemuksesta

Takaisin