Lääkehoidon perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: STPO201
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Toukola, Marja ; Ahola, Liisa ; Vaahtera, Kristiina ; Salo, Virpi ; Lahti, Marita
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
SOSALA-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
TH-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
VANTYO-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
FYSTER-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
SH-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
SOSALA-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
TH-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
VANTYO-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset ja ohjeet. Opiskelija tuntee erilaiset lääkemuodot ja niiden antotavat sekä ottaa vastuun lääkkeiden oikeasta ja huolellisesta säilytyksestä, käsittelystä ja hävittämisestä lääkehuollossa. Opiskelija osaa lääketietokantojen käytön.

Opiskelijan työmäärä

53 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

- lääkehoidon keskeiset käsitteet
- lääkehoitoa koskevat säädökset ja ohjeet
- lääkehoidon turvallisuuden edistäminen
- lääkkeiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä
- lääkemuodot ja lääkkeiden antotavat
- lääkkeiden säilytys, käsittely ja hävittäminen
- lääkehoidon kirjaaminen
- lääketieto ja sen arviointi
- lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
- itsehoitolääkkeet ja reseptilääkkeet

Opiskelumateriaali

- Saano S.&Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro.
- Lääkelaki.
- STM. 2006. Turvallinen lääkehoito. Uusi painos tulossa syyskaudella 2015.
- eReseptikoulutus- verkkomateriaali
- ajankohtainen oppimateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- luennot, itsenäinen työskentely

Arviointikriteerit

Arviointi 1-5.
5
Opiskelija
- tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset
- tuntee lääkkeiden vaiheet ja vaikutukset elimistössä
- tuntee erilaiset lääkemuodot ja niiden antotavat sekä lääkkeiden oikean ja huolellisen säilytyksen, käsittelyn ja hävittämisen lääkehuollossa
- käyttää lääketietoa oikein

3-4:
Opiskelija
- tuntee lääkehoitoa koskevat säädökset
- tuntee erilaiset lääkemuodot ja niiden antotavat sekä osaa säilyttää ja käsitellä lääkkeitä oikein ja huolellisesti
- käyttää lääketietoa pääasiallisesti oikein

1-2:
Opiskelija
- tunnistaa lääkehoitoa koskevia säädöksiä
- tunnistaa erilaiset lääkemuodot ja niiden antotavat sekä osaa käsitellä lääkkeitä oikein ja huolellisesti
- käyttää lääketietoa hyödyksi sattumanvaraisesti

Hylätty:
Opiskelija
- ei tiedä lääkehoitoa koskevia säädöksiä
- ei tiedä lääkemuotoja eikä niiden antotapoja ja oikeaa säilytystä, käsittelyä ja hävittämistä lääkehuollossa
- ei osaa käyttää lääketietoa

Arviointimenetelmät

- aktiivinen osallistuminen, koe

Harjoittelu

opintojakso ei sisällä harjoittelua

Takaisin