Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: STPO101
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
SH-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
SOSALA-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
TH-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
VANTYO-2015   1-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
FYSTER-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
SH-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
SOSALA-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
TH-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
VANTYO-2016   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa kuvata, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vastaavat ihmisen/asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta, mitä yhteistä ammateilla on ja miten ne täydentävät toisiaan. Opiskelijalle syntyy kiinnostus tuntea toisten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden osaamista paremmin ja hyödyntää sitä opiskeluaikana ja myöhemmin ammatissaan

Opiskelijan työmäärä

53 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

- sosiaali- ja terveysalan tutkintojen sisällöt
- palveluohjaus, asiakaslähtöisyys
- moniammatillinen hoito- ja palveluketju sosiaali- ja terveysalalla

Opiskelumateriaali

- Ammattina sosionomi. 2011. Mäkinen, P., Raatikainen, E., Rahikka, A.&Saarnio, T. (toim.). Helsinki:WSOYpro.
- Fysioterapia. 2006. Ulla Talvitie &al.
- Hyvinvointivaltion palveluketjut. 2000. Nouko-Juvonen, S., Ruotsalainen, P.&Kiikkala, I. (toim.). Helsinki:Tammi.
- Kuntoutuksen perusteet. 2008. Kristiina Härkäpää& al.
- Heikkinen, Jyrkämä & Rantanen (toim.) Gerontologia (2013), 28 – 108, 393 – 406, 414 – 465
- ajankohtainen oppimateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

luento-opetus, asiakascaseihin perustuva työskentely monialaisissa ryhmissä, itsenäinen opiskelu, seminaariesitys sekä seminaariin osallistuminen

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija tunnistaa SeAMKin sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien asiantuntemusalueeseen, työkenttiin sekä työtehtäviin liittyviä tekijöitä. Opiskelija tietää, miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhdessä vastaavat ihmisen/asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta sekä tunnistaa, mitä yhteistä ammateilla on ja miten ne täydentävät toisiaan.

Arviointimenetelmät

aktiivinen osallistuminen, seminaaritehtävä

Takaisin