Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SHOS
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 8.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:
1. Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen 2 op, joka toteutuu 4.lv/7.lk
2. Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen 6 op, joka toteutuu 4.lv/7.lk

Arviointikriteerit

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen loppuvaiheen opinnoissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Kolmas ja neljäs lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- osoittaa hoitotieteen tietoperustan hallinnan ja soveltaa sitä asiantuntevasti näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisessä
- etsii itsenäisesti hoitotieteen kansainvälistä, näyttöön perustuvaa tietoa, käyttää ja arvioi sitä kriittisesti hoitotyössä
- soveltaa ammatillista osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa hoitotyön tilanteissa ja toimintaympäristöissä
- ottaa vastuun asiakkaan/potilaan hoito- ja palveluprosessin kokonaisuudesta hoitotyössä
- luo innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja hoitotyön ammatilliseen päätöksentekoon näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisessä
- kehittää sairaanhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta hoitotyössä
- kehittää toimintaa hoitotyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- toimii tavoitteellisesti ja urasuuntautuneesti itseään, ammattiaan, työelämää ja hoitotyötä kehittävästi
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- soveltaa hoitotieteen käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisessä
- arvioi ja käyttää kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön kehittämisessä
- soveltaa ammatillista osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa hoitotyön tilanteissa
- toimii asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja potilasturvallisesti hoitotyössä
- soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja hoitotyön ammatilliseen päätöksentekoon
- arvioi sairaanhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta hoitotyössä
- toimii hoitotyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- kehittää itseään, työyhteisöä ja hoitotyötä suunnitelmallisesti
Tyydyttävä 1 -2
Opiskelija
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa johdonmukaisesti näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisessä
- etsii tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön hoitotyössä
- perustelee toimintaa näyttöön perustuvan tiedon avulla hoitotyössä
- soveltaa ammatillista osaamistaan erilaissa hoitotyön tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti hoitotyössä
- ratkaisee ammatillisia tehtäviä ja ongelmia hoitotyössä
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti hoitotyössä
- toimii hoitotyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- kehittää itseään ammatillisesti hoitotyössä

Hylätty 0
Opiskelija
- arvostaa ja käyttää hoitotieteen tietoperustaa riittämättömästi
- perustelee toimintaansa riittämättömästi hoitotyössä
- soveltaa ammatillista osaamistaan riittämättömästi hoitotyössä
- ei osaa toimia riittävän asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti hoitotyössä
- omaa riittämättömät ammatillisen päätöksenteon taidot hoitotyössä
- ei ota hoitotyössä riittävästi huomioon ammattialan turvallisuutta ja eettisiä periaatteita
- omaa riittämättömät valmiudet hoitotyön kehittämistyöhön osallistumiseen

Takaisin