Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SHOG
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 75.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

1. Terveyden edistämisen harjoittelu 3 op
2. Asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön harjoittelu 9 op
3. Kliinisen hoitotyön osaamisen harjoittelu 1 9 op
4. Kliinisen hoitotyön osaamisen harjoittelu 2 9 op
5. Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu 7 op
6. Lasten hoitotyön harjoittelu 6 op
7. Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu 6 op
8. Projektitoiminnan harjoittelu 6 op
9. Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 7 op
10. Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu 13 op

Arviointikriteerit

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen alkuvaiheen opinnoissa
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Ensimmäinen lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- osaa etsiä harjoittelujen sisältöön liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perustella niiden käytön hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa käyttää ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa erilaisissa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja potilasturvallisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa perustella toimintansa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa ratkaista hoitotyön kliiniseen osaamiseen liittyviä tehtäviä ja ongelmia
- osaa perustella toimintansa hoitotyön kliinisessä osaamisessa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta
- osaa toimia erilaisissa työryhmissä ja jakaa osaamistaan hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- kehittää itseään ja osaamistaan aktiivisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa

Hyvä 3 - 4

Opiskelija
- osaa etsiä harjoittelujen sisältöihin liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perehtyy aktiivisesti hoitotyön kliinisen osaamisen tietoperustaan
- osaa käyttää ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa erilaisissa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja potilasturvallisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa toimia sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa toimia työryhmissä hoitotyön kliinisen osaamisen periaatteiden pohjalta
- kehittää itseään ja osaamistaan hoitotyön kliinisessä osaamisessa

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osoittaa käyttävänsä jonkin verran hoitotyön kliinisen osaamisen tietoperustaa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa toimia yksittäisissä hoitotyön kliinisissä osaamisen tilanteissa ohjeiden mukaisesti
- osoittaa tuntevansa sairaanhoitajan / terveydenhoitajan eettiset periaatteet hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa toimia työryhmän jäsenenä ja jakaa jonkin verran hoitotyön kliinistä osaamistaan
- osaa tarkastella omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan hoitotyön kliinisessä osaamisessa

Hylätty 0

Opiskelija
- käyttää hoitotyön kliinisen osaamisen tietoperustaa yksipuolisesti eikä tunne riittävästi alueeseen sisältyviä tiedonlähteitä
- ei kykene toimimaan hoitotyön kliinisen osaamisen edellyttämien periaatteiden ja ohjeiden pohjalta
- ei ota huomioon sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisisä ohjeita
- ei toimi asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja potilasturvallisesti hoitotyön kliinisen osaamisen tilanteissa

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen keskivaiheen opinnoissa
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Toinen ja kolmas lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- soveltaa hoitotieteen käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- arvioi ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- soveltaa hoitotyön/terveydenhoitajatyön osaamistaan erilaisissa hoitotyön kliinisen osaamisen tilanteissa
- osaa arvioida toimintansa seurauksia hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja potilasturvallisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- soveltaa vaihtoehtoisia hoitotyön/terveydenhoitajatyön ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- arvioi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa toimia moniammatillissa ja/tai monialaisissa työryhmissä ja projekteissa kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- kehittää itseään, työyhteisöä ja ammatillisuuttaan urasuuntautuneesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- etsii hoitotieteellistä tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa johdonmukaisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- perustelee toimintaa näyttöön perustuvan tiedon avulla hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- soveltaa hoitotyön/terveydenhoitajatyön osaamistaan erilaisissa hoitotyön kliinisen osaamisen tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja potilasturvallisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa toimia erilaisissa hoitotyön/terveydenhoitajatyön tehtävissä eri toimintaympäristöissä hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- perustelee toimintaansa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden mukaisesti ja arvioi toimintansa turvallisuutta hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa toimia tavoitteellisesti työryhmissä ja projekteissa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- kehittää itseään ammatillisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää hoitotieteen tietoperustaa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osoittaa perehtyneisyyden hoitotieteen tietoperustaan ja ydinainekseen hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimiaan hoitotyön/terveydenhoitajatyön tilanteissa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- ratkaisee ammatillisia tehtäviä ja ongelmia hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden mukaisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan hoitotyön kliinisessä osaamisessa

Hylätty 0
opiskelija
- ei tunne tai osaa käyttää hoitotyön/terveydenhoitajatyön käsitteitä riittävästi hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa yksipuolisesti eikä riittävästi tunne alan tietolähteitä hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja ja soveltaa ammatillista osaamistaan riittämättömästi hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- ei toimi riittävän asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon turvallisuutta ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisiä periaatteita hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- ei osoita riittäviä valmiuksia itsensä kehittämiseen ammatillisesti eikä kehittämistyöhön osallistumiseen hoitotyön kliinisessä osaamisessa

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen loppuvaiheen opinnoissa
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Kolmas ja neljäs lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- osoittaa hoitotieteen tietoperustan hallinnan ja soveltaa sitä asiantuntevasti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- etsii itsenäisesti hoitotieteen kansainvälistä, näyttöön perustuvaa tietoa, käyttää ja arvioi sitä kriittisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- soveltaa ammatillista osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa hoitotyön tilanteissa ja toimintaympäristöissä hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- ottaa vastuun asiakkaan/potilaan hoito- ja palveluprosessin kokonaisuudesta hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- luo innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja hoitotyön ammatilliseen päätöksentekoon hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- kehittää sairaanhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- kehittää toimintaa hoitotyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- toimii tavoitteellisesti ja urasuuntautuneesti itseään, ammattiaan, hoitotyötä ja työelämää kehittävästi hoitotyön kliinisessä osaamisessa
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- soveltaa hoitotieteen käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- arvioi ja käyttää kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- soveltaa ammatillista osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa hoitotyön tilanteissa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- toimii asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja potilasturvallisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon hoitotyössä hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- arvioi sairaanhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- toimii hoitotyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- kehittää itseään, hoitotyötä ja työyhteisöään suunnitelmallisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa

Tyydyttävä 1 -2
Opiskelija
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa johdonmukaisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- etsii tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- perustelee hoitotyön toimintaa näyttöön perustuvan tiedon avulla hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- soveltaa ammatillista osaamistaan erilaissa hoitotyön tilanteissa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- ratkaisee ammatillisia tehtäviä ja ongelmia hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- toimii hoitotyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- kehittää itseään ammatillisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa

Hylätty 0
Opiskelija
- arvostaa hoitotieteen tietoperustaa riittämättömästi hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa riittämättömästi hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- perustelee hoitotyön toimintaansa riittämättömästi hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- soveltaa ammatillista osaamistaan riittämättömästi hoitotyön kliinisessä osaamisessa
- ei osaa toimia riittävän asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti hoitotyön kliinisessä osaamisessa

Takaisin