Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SHOF
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 38.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

1. Kliinisen hoitotyön perusteet 1 4 op, joka toteutuu 1.lv/1.lk
2. Kliinisen hoitotyön perusteet 2 8 op, joka toteutuu 1.lv/2.lk
3. Kliininen hoitotyö 1 6 op, joka toteutuu 2.lv/3.lk
4. Kliininen hoitotyö 2 6 op, joka toteutuu 2.lv/4.lk
5. Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4 op, joka toteutuu 3. lv/5.lk
6. Gerontologinen hoitotyö 2 op, joka toteutuu 2.lv/3.lk
7. Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö 4 op, joka toteutuu 3.lv/6.lk
8. Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 2 op, joka toteutuu 2.lv/4.lk
9. Terveysteknologia ja digitaalisuus hoitotyössä 2 op, joka toteutuu 2. lv/4. lk

Arviointikriteerit

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen alkuvaiheen opinnoissa
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Ensimmäinen lukuvuosi

Kiitettävä 5

Opiskelija
- osaa etsiä asiakaslähtöiseen kliiniseen hoitotyöhön liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perustella niiden käytön asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa käyttää ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia vastuullisesti ja potilasturvallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa perustella toimintansa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa ratkaista asiakaslähtöiseen kliiniseen hoitotyöhön liittyviä tehtäviä ja ongelmia
- osaa perustella toimintaansa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta
- osaa toimia erilaisissa työryhmissä ja jakaa osaamistaan asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- kehittää itseään ja osaamistaan systemaattisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Hyvä 3 - 4

Opiskelija
- osaa etsiä asiakaslähtöiseen kliiniseen hoitotyöhön liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perehtyy aktiivisesti asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoperustaan
- osaa käyttää ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia vastuullisesti ja potilasturvallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia työryhmissä asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön periaatteiden pohjalta ja jakaa osaamistaan
- kehittää itseään ja osaamistaan asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osoittaa käyttävänsä jonkin verran asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoperustaa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia yksittäisissä asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tilanteissa ohjeiden mukaisesti
- osoittaa tuntevansa sairaanhoitajan / terveydenhoitajan eettiset periaatteet asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia työryhmän jäsenenä ja jakaa jonkin verran asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön osaamistaan
- osaa tarkastella omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Hylätty 0

Opiskelija
- käyttää asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoperustaa yksipuolisesti eikä tunne riittävästi alueeseen sisältyviä tiedonlähteitä
- ei kykene toimimaan asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön edellyttämien periaatteiden ja ohjeiden pohjalta
- ei ota huomioon sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisisä ohjeita
- ei toimi vastuullisesti ja potilasturvallisesti asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tilanteissa

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen keskivaiheen opinnoissa
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Toinen ja kolmas lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- soveltaa asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioi ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- soveltaa ammatillista osaamistaan erilaisissa asiakaslähtöisissä kliinisen hoitotyön tilanteissa
- osaa arvioida toimintansa seurauksia asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja potilasturvallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- soveltaa vaihtoehtoisia asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön ratkaisuja ammatillisessa päätöksenteossa
- arvioi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia moniammatillissa ja/tai monialaisissa työryhmissä ja projekteissa kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- kehittää itseään, työyhteisöä ja ammatillisuuttaan urasuuntautuneesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- etsii asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa johdonmukaisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- perustelee toimintaa näyttöön perustuvan tiedon avulla asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- soveltaa ammatillista osaamistaan erilaisissa asiakaslähtöisissä kliinisen hoitotyön tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja potilasturvallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia erilaisissa asiakaslähtöisissä kliinisen hoitotyön tehtävissä eri toimintaympäristöissä sairaanhoitajana/terveydenhoitajana
- perustelee toimintaansa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden mukaisesti ja arvioi toimintansa turvallisuutta asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia tavoitteellisesti työryhmissä ja projekteissa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- kehittää itseään ammatillisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Tyydyttävä 1-2
Opiskelija
- osaa etsiä asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoa monipuolisesti tietolähteistä ja käyttää hoitotieteen tietoperustaa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osoittaa perehtyneisyyden asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tiedot pystyäkseen toimimiaan ammatillisissa tilanteissa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti kliinisessä hoitotyössä
- ratkaisee ammatillisia asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tehtäviä ja ongelmia
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden mukaisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa arvioida omia ammatillisia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Hylätty 0
opiskelija
- ei tunne tai osaa käyttää asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön käsitteitä riittävästi
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa yksipuolisesti eikä riittävästi tunne asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietolähteitä
- ei osoita riittäviä ammatillisia asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoja ja taitoja sekä soveltaa ammatillista asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön osaamistaan riittämättömästi
- ei toimi riittävän asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon turvallisuutta ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisiä periaatteita asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- ei osoita riittäviä valmiuksia itsensä kehittämiseen ammatillisesti eikä osallistu asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön kehittämiseen

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen loppuvaiheen opinnoissa
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Kolmas ja neljäs lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- osoittaa hoitotieteen tietoperustan hallinnan ja soveltaa sitä asiantuntevasti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- etsii itsenäisesti hoitotieteen kansainvälistä, näyttöön perustuvaa tietoa, käyttää ja arvioi sitä kriittisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- soveltaa ammatillista asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tilanteissa ja toimintaympäristöissä
- ottaa vastuun asiakkaan/potilaan hoito- ja palveluprosessin kokonaisuudesta asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- luo innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön ammatillisessa päätöksenteossa
- kehittää sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- kehittää toimintaa asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- toimii tavoitteellisesti ja urasuuntautuneesti itseään, ammattiaan ja työelämää kehittävästi asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- soveltaa asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioi ja käyttää kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- soveltaa ammatillista asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tilanteissa
- toimii asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja potilasturvallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- soveltaa vaihtoehtoisia asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- arvioi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- toimii asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- kehittää itseään ja työyhteisöään suunnitelmallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Tyydyttävä 1 -2
Opiskelija
- käyttää asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoperustaa johdonmukaisesti
- etsii tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- perustelee asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön toimintaa näyttöön perustuvan tiedon avulla
- soveltaa ammatillista asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön osaamistaan erilaissa hoitotyön/terveydenhoitajatyön tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- ratkaisee ammatillisia asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tehtäviä ja ongelmia
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- toimii asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- kehittää itseään ammatillisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Hylätty 0
Opiskelija
- arvostaa ja käyttää asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoperustaa riittämättömästi
- perustelee asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön toimintaansa riittämättömästi
- soveltaa ammatillista asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön osaamistaan riittämättömästi
- ei osaa toimia riittävän asiakaslähtöisesti ja potilasturvallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- omaa riittämättömät ammatillisen päätöksenteon taidot asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- ei ota asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuutta ja eettisiä periaatteita
- omaa riittämättömät valmiudet asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön kehittämiseen

Takaisin