Turvallinen lääke- ja nestehoito

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SHOE
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 8.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

1. Lääkehoito ja lääkelaskenta 3 op, joka toteutuu 1.lv/2.lk
2. Lääke- ja nestehoito 2 op, joka toteutuu 2.lv/3.lk
3. Farmakologia 3 op, joka toteutuu 2.lv/3.lk

Arviointikriteerit

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen alkuvaiheen opinnoissa
Turvallinen lääke- ja nestehoito – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Ensimmäinen lukuvuosi


Kiitettävä 5

Opiskelija
- osaa etsiä opintojaksojen sisältöihin liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perustella niiden käytön turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- osaa käyttää tieteellistä tietoa opintojaksojen eri oppimistilanteissa
- soveltaa opintojaksojen tietoa lääke- ja nestehoitotilanteissa
- osaa toimia vastuullisesti ja potilasturvallisesti lääke- ja nestehoidossa
- osaa perustella toimintansa turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- osaa ratkaista turvalliseen lääke- ja nestehoitoon liittyviä tehtäviä ja ongelmia
- osaa perustella toimintaansa turvallisessa lääke- ja nestehoidossa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta
- osaa toimia erilaisissa työryhmissä ja jakaa osaamistaan turvallisesta lääke- ja nestehoidosta
- kehittää itseään ja osaamistaan aktiivisesti turvallisessa lääke- ja nestehoidossa

Hyvä 3 - 4

Opiskelija
- osaa etsiä opintojaksojen sisältöihin liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perehtyy aktiivisesti turvallisen lääke- ja nestehoidon tietoperustaan
- osaa käyttää tieteellistä tietoa opintojaksojen eri oppimistilanteissa
- soveltaa opintojaksojen tietoa lääke- ja nestehoitotilanteissa
- osaa toimia vastuullisesti ja potilasturvallisesti
- osaa toimia sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- osaa toimia työryhmissä turvallisen lääke- ja nestehoidon periaatteiden pohjalta
- kehittää itseään ja osaamistaan turvallisessa lääke- ja nestehoidossa

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- osoittaa käyttävänsä jonkin verran turvallisen lääke- ja nestehoidon tietoperustaa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- osaa toimia yksittäisissä turvallisen lääke- ja nestehoidon tilanteissa ohjeiden mukaisesti
- osoittaa tuntevansa sairaanhoitajan / terveydenhoitajan eettiset periaatteet turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- osaa toimia työryhmän jäsenenä ja jakaa jonkin verran turvallisen lääke- ja nestehoidon osaamistaan
- osaa tarkastella omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan turvallisessa lääke- ja nestehoidossa

Hylätty 0

Opiskelija
- käyttää turvallisen lääke- ja nestehoidon tietoperustaa yksipuolisesti eikä tunne riittävästi alueeseen sisältyviä tiedonlähteitä
- ei kykene toimimaan turvallisen lääke- ja nestehoidon edellyttämien periaatteiden ja ohjeiden pohjalta
- ei ota huomioon sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisisä ohjeita
- ei toimi vastuullisesti ja potilasturvallisesti turvallisen lääke- ja nestehoidon tilanteissa

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen keskivaiheen opinnoissa
Turvallinen lääke- ja nestehoito – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Toinen ja kolmas lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- soveltaa turvallisen lääke- ja nestehoidon käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioi ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- soveltaa turvallisen lääke- ja nestehoidon osaamistaan erilaisissa lääke- ja nestehoidon tilanteissa
- osaa arvioida oman toimintansa seurauksia turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- soveltaa vaihtoehtoisia turvallisen lääke- ja nestehoidon ratkaisuja lääke- ja nestehoidon päätöksentekotilanteissa
- arvioi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta lääke- ja nestehoidossa
- osaa toimia moniammatillissa ja/tai monialaisissa työryhmissä turvallisen lääke- ja nestehoidon edellyttämien sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastuiden mukaan
- kehittää itseään, ammattiaan ja työyhteisöään turvallisessa lääke- ja nestehoidossa systemaattisesti
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- etsii aktiivisesti turvallista lääke- ja nestehoitoa käsittelevää tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön
- käyttää turvallisen lääke- ja nestehoidon tietoperustaa johdonmukaisesti
- perustelee toimintaa näyttöön perustuvan turvallisen lääke- ja nestehoidon tiedon avulla
- soveltaa ammatillista turvallisen lääke- ja nestehoidon osaamistaan erilaisissa lääke- ja nestehoidon tilanteissa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastuiden mukaan
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- osaa toimia oikein erilaisissa turvallisen lääke- ja nestehoidon edellyttämissä tehtävissä eri toimintaympäristöissä sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastuiden mukaan
- perustelee toimintansa lääke- ja nestehoidossa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden mukaisesti ja arvioi toteuttamansa lääke- ja nestehoidon turvallisuutta
- osaa toimia tavoitteellisesti työryhmissä turvallisen lääke- ja nestehoidon edellyttämien sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastuiden mukaan
- kehittää itseään ammatillisesti turvallisessa lääke- ja nestehoidossa

Tyydyttävä 1-2
Opiskelija
- osaa etsiä tietoa turvallisesta lääke- ja nestehoidosta monipuolisesti alan tietolähteistä ja käyttää tietoperustaa lääke- ja nestehoidon toteuttamisessa
- osoittaa perehtyneisyyden turvallisen lääke- ja nestehoidon tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimiaan turvallisesti lääke- ja nestehoidon tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- ratkaisee turvalliseen lääke- ja nestehoitoon liittyviä yleisimpiä tehtäviä ja ongelmia
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden mukaisesti turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- osaa tuoda turvallisen lääke- ja nestehoidon osaamisensa ryhmän käyttöön
- osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan ammatillisessa kehityksessään

Hylätty 0
Opiskelija
- ei tunne tai osaa käyttää turvallisen lääke- ja nestehoidon käsitteitä riittävästi
- käyttää turvallisen lääke- ja nestehoidon tietoperustaa yksipuolisesti eikä riittävästi tunne alan tietolähteitä
- ei osoita riittäviä ammatillisia turvallisen lääke- ja nestehoidon tietoja ja taitoja sekä soveltaa turvallisen lääke- ja nestehoidon osaamistaan riittämättömästi ja virheellisesti
- ei toimi riittävän asiakaslähtöisesti turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- ei ota turvallisen lääke- ja nestehoidon toiminnassaan riittävästi huomioon turvallisuutta ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisiä periaatteita
- ei osoita riittäviä valmiuksia itsensä kehittämiseen turvallisessa lääke- ja nestehoidossa

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen loppuvaiheen opinnoissa
Turvallinen lääke- ja nestehoito – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Kolmas ja neljäs lukuvuosi


Kiitettävä 5
Opiskelija
- osoittaa turvallisen lääke- ja nestehoidon tietoperustan hallinnan ja soveltaa sitä asiantuntevasti
- etsii itsenäisesti turvallisen lääke- ja nestehoidon kansainvälistä, näyttöön perustuvaa tietoa, käyttää ja arvioi sitä kriittisesti
- soveltaa ammatillista turvallisen lääke- ja nestehoidon osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa turvallisen lääke- ja nestehoidon tilanteissa ja toimintaympäristöissä sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastuiden mukaisesti
- ottaa vastuun asiakkaan/potilaan turvallisen lääke- ja nestehoitoprosessin kokonaisuudesta sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastuiden mukaisesti
- luo innovatiivisia ja vaihtoehtoisia turvallisen lääke- ja nestehoidon edellyttämiä ratkaisuja lääke- ja nestehoitoa koskevassa ammatillisessa päätöksenteossa
- kehittää ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta turvallisessa lääke- ja nestehoidossa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastuiden mukaisesti
- kehittää toimintaa turvallisen lääke- ja nestehoidon asiantuntijana monialaisissa ryhmissä
- toimii tavoitteellisesti itseään, ammattiaan ja turvallista lääke- ja nestehoitoa kehittävästi
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- soveltaa turvallisen lääke- ja nestehoidon käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioi ja käyttää kriittisesti turvallista lääke- ja nestehoitoa käsittelevää näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa ammatillista turvallisen lääke- ja nestehoidon osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa turvallisen lääke- ja nestehoidon tilanteissa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastuiden mukaisesti
- toimii asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- soveltaa vaihtoehtoisia turvallisen lääke- ja nestehoidon ratkaisuja ammatillisessa päätöksenteossa lääke- ja nestehoitotilanteissa
- arvioi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista turvallisen lääke- ja nestehoidon toimintaa ja turvallisuutta
- toimii turvallisen lääke- ja nestehoidon asiantuntijana monialaisissa ryhmissä sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastuiden mukaisesti
- kehittää itseään ja työyhteisöään suunnitelmallisesti turvallisessa lääke- ja nestehoidossa

Tyydyttävä 1 -2
Opiskelija
- käyttää turvallisen lääke- ja nestehoidon tietoperustaa johdonmukaisesti
- etsii turvallista lääke- ja nestehoitoa käsittelevää tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön
- perustelee toimintaa näyttöön perustuvan turvallisen lääke- ja nestehoidon tiedon avulla
- soveltaa ammatillista turvallisen lääke- ja nestehoidon osaamistaan erilaissa lääke- ja nestehoidon tilanteissa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastuiden mukaisesti
- osaa toimia asiakaslähtöisesti turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- ratkaisee ammatillisia turvalliseen lääke- ja nestehoitoon liittyviä tehtäviä ja ongelmia
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti lääke- ja nestehoidossa
- toimii turvallisen lääke- ja nestehoidon asiantuntijana monialaisissa ryhmissä sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastuiden mukaisesti
- kehittää itseään ammatillisesti turvallisessa lääke- ja nestehoidossa

Hylätty 0
Opiskelija
- arvostaa turvallisen lääke- ja nestehoidon tietoperustaa riittämättömästi
- käyttää turvallisen lääke- ja nestehoidon tietoperustaa riittämättömästi
- perustelee toimintaansa turvallisessa lääke- ja nestehoidossa riittämättömästi
- soveltaa ammatillista turvallisen lääke- ja nestehoidon osaamistaan riittämättömästi
- ei osaa toimia riittävän asiakaslähtöisesti turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- omaa riittämättömät ammatillisen päätöksenteon taidot turvallisessa lääke- ja nestehoidossa
- ei ota lääke- ja nestehoidon toiminnassaan riittävästi huomioon turvallisuutta eikä eettisiä periaatteita
- omaa riittämättömät valmiudet osallistua turvallisen lääke- ja nestehoidon kehittämistyöhön

Takaisin