Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SHOD
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 9.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

1. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä 1 op 1.lv/1.lk
2. Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen 3 op 1.lv/2.lk
3. eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2 op 3.lv/6.lk
4. Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3 op 3.lv/5.lk

Arviointikriteerit

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen alkuvaiheen opinnoissa
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Ensimmäinen lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- osaa etsiä opintojaksojen sisältöihin liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perustella niiden käytön sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta koskevissa asioissa
- osaa käyttää tieteellistä tietoa opintojaksojen eri oppimistilanteissa
- soveltaa opintojaksojen tietoa ammatillisissa tilanteissa ja osaa toimia vastuullisesti
- osaa toimia perustellen sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi
- osaa ratkaista sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä ja ongelmia
- osaa perustella toimintaansa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden varmistamisessa
- osaa toimia erilaisissa sosiaali- ja terveyspalvelujen työryhmissä ja jakaa osaamistaan sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu- ja turvallisuusasioissa
- kehittää itseään ja osaamistaan aktiivisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta koskevissa asioissa

Hyvä 3 - 4

Opiskelija
- osaa etsiä opintojaksojen sisältöihin liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perehtyy aktiivisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta koskevaan tietoperustaan
- osaa toimia hyvin ja vastuullisesti ammatillisissa tilanteissa
- osaa toimia sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden varmistamisessa
- osaa toimia työryhmissä yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden kanssa
- kehittää itseään ja osaamistaan sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta koskevissa asioissa


Tyydyttävä 1-2

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa yksittäiseen tilanteeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta koskevissa asioissa
- osoittaa käyttävänsä jonkin verran sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyvää tietoperustaa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus asioissa
- osaa toimia yksittäisissä sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa ohjeiden mukaisesti
- osoittaa tuntevansa sairaanhoitajan / terveydenhoitajan eettiset periaatteet sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta koskevissa asioissa
- osaa toimia työryhmän jäsenenä sosiaali- ja terveyspalveluissa
- osaa tarkastella omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta koskevissa asioissa


Hylätty 0

Opiskelija
- käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta koskevaa tietoperustaa yksipuolisesti eikä tunne riittävästi alueeseen sisältyviä tiedonlähteitä
- ei kykene toimimaan ohjeiden mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta koskevissa asioissa ja tilanteissa
- ei ota huomioon sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisisä ohjeita eikä toimi turvallisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta koskevissa asioissa

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen keskivaiheen opinnoissa
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Toinen ja kolmas lukuvuosi


Kiitettävä 5
Opiskelija
- soveltaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyviä käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioi ja käyttää hoitotieteen lisäksi yhteiskunta-, hallinto- ja tietoteknologista tietoperustaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden kehittämisessä
- soveltaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen sisältyvää osaamistaan erilaisissa ammatillisissa tilanteissa ml. digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut
- osaa arvioida toimintansa seurauksia sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudessa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti hoitaessaan asiakkaita/potilaita kasvokkain ja/tai virtuaalisesti
- soveltaa vaihtoehtoisia sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon
- arvioi ammattieettisten periaatteiden mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta
- osaa toimia moniammatillissa ja/tai monialaisissa työryhmissä ja projekteissa kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa sosiaali- ja terveyspalveluissa
- kehittää itseään, ammatillisuuttaan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- etsii tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä
- käyttää hoitotieteen lisäksi yhteiskunta-, hallinto- ja tietoteknologista tietoperustaa johdonmukaisesti ja perustelee toimintaansa sosiaali- ja terveyspalvelujen alueella tiedon avulla
- soveltaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyvää osaamistaan erilaisissa ammatillisissa tilanteissa ml. digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti hoitaessaan asiakkaita/potilaita kasvokkain ja/tai virtuaalisesti
- osaa toimia erilaisissa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tehtävissä eri toimintaympäristöissä sosiaali- ja terveyspalveluissa
- perustelee toimintaansa eettisten periaatteiden mukaisesti ja arvioi toimintaansa suhteessa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen
- osaa toimia tavoitteellisesti työryhmissä ja projekteissa moniammatillisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa
- kehittää itseään ammatillisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun liittyvissä kysymyksissä
Tyydyttävä 1-2

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää monitieteistä tietoperustaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden näkökulmista
- osoittaa perehtyneisyyden monitieteiseen tietoperustaan
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimiaan ammatillisissa tilanteissa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä
- osaa toimia asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa
- ratkaisee ammatillisia sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä ja ongelmia
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa
- osaa tuoda sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyvän osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä

Hylätty 0
Opiskelija
- ei tunne tai osaa käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyviä käsitteitä riittävästi
- käyttää sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta käsittelevää tietoperustaa yksipuolisesti eikä riittävästi tunne sen tietolähteitä
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja ja soveltaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta sisältävää osaamistaan riittämättömästi
- ei toimi riittävän asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudessa
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta eikä sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisiä periaatteita
- ei osoita riittäviä valmiuksia itsensä kehittämiseen eikä sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden kehittämiseen

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen loppuvaiheen opinnoissa
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Kolmas ja neljäs lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- osoittaa hoitotieteen lisäksi yhteiskunta-, hallinto- ja tietoteknologisen tietoperustan hallinnan ja soveltaa sitä asiantuntevasti sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden kehittämisessä
- etsii itsenäisesti monitieteistä kansainvälistä, näyttöön perustuvaa tietoa, käyttää ja arvioi sitä kriittisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden kehittämisessä
- soveltaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyvää osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa ammatillisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä ml. digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut
- ottaa vastuun sosiaali- ja terveyspalvelujen hoito- ja palveluprosessin kokonaisuudesta ja sen kehittämisestä laadukkaasti ja turvallisesti
- luo innovatiivisia ja vaihtoehtoisia sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon
- kehittää ammattieettisten periaatteiden mukaista toiminnan laatua ja turvallisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa
- kehittää toimintaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- toimii tavoitteellisesti ja urasuuntautuneesti itseään, ammattiaan, työelämää sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta kehittävästi
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- soveltaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyviä käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioi ja käyttää kriittisesti näyttöön perustuvaa monitieteistä tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä
- soveltaa ammatillista sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun sisältyvää osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteissa ml. digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut
- toimii asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä
- soveltaa vaihtoehtoisia sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon
- arvioi ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua turvallisuutta
- toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- kehittää itseään, työyhteisöään sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja turvallisuutta suunnitelmallisesti

Tyydyttävä 1 -2
Opiskelija
- käyttää monitieteistä tietoperustaa johdonmukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä
- etsii monitieteistä tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä
- perustelee sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa näyttöön perustuvan monitieteisen tiedon avulla
- soveltaa ammatillista osaamistaan erilaissa sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteissa ml. digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut
- osaa toimia asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa
- ratkaisee ammatillisia sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä ja ongelmia
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa
- toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden asiantuntijana monialaisissa ryhmissä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- kehittää itseään ammatillisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi
Hylätty 0
Opiskelija
- arvostaa monitieteistä sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyvää tietoperustaa riittämättömästi
- käyttää monitieteistä tietoperustaa riittämättömästi sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun varmistamiseksi
- perustelee sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun ja turvallisuuteen liittyvää toimintaansa riittämättömästi
- soveltaa ammatillista osaamistaan riittämättömästi sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä
- ei osaa toimia riittävän asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa
- omaa riittämättömät ammatillisen päätöksenteon taidot suhteessa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon sosiaali- ja terveysalan laatua ja turvallisuutta eikä eettisiä periaatteita
- omaa riittämättömät valmiudet sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden kehittämistyöhön

Takaisin