Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SHOC
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 8.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

1. Terveyttä edistävä hoitotyö 4 op, joka toteutuu 1.lv/1.lk
2. Kansallinen ja globaali väestön terveys 2 op 1.lv/1.lk
3. Potilaan ja hänen läheistensä ohjaus 2 op 2.lv/3.lk

Arviointikriteerit

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen alkuvaiheen opinnoissa
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Ensimmäinen lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- osaa etsiä opintojaksojen sisältöihin liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perustella niiden käytön
- osaa käyttää tieteellistä tietoa opintojaksojen eri oppimistilanteissa
- soveltaa terveyden edistämisosaamistaan ammatillisissa tilanteissa ja toimii vastuullisesti
- osaa toimia asiakas- ja väestölähtöisesti
- osaa ratkaista terveyden edistämiseen liittyviä ammatillisia tehtäviä ja ongelmia
- osaa perustella terveyden edistämisen toimintoja
sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta
- osaa toimia työryhmässä ja jakaa terveyden edistämisen osaamistaan
- kehittää itseään ja osaamistaan aktiivisesti terveyden edistämisen osaamisessa

Hyvä 3 - 4

Opiskelija
- osaa etsiä opintojaksojen sisältöihin liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perehtyy aktiivisesti terveyden edistämisen tietoperustaan
- osaa toimia hyvin terveyden edistämisen tyypillisissä tehtävissä ja tilanteissa
- osaa toimia asiakas- ja väestölähtöisesti
- osaa toimia sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta terveyden edistämisessä
- osaa toimia työryhmässä yhteistyössä
- kehittää itseään terveyden edistämisen osaamisessa

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa yksittäiseen tilanteeseen terveyden edistämisessä
- osoittaa käyttävänsä jonkin verran terveyden edistämisen tietoperustaa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta terveyden edistämisessä
- osaa toimia yksittäisissä terveyden edistämisen tilanteissa ohjeiden mukaisesti
- osaa toimia asiakaslähtöisesti
- osoittaa tuntevansa sairaanhoitajan / terveydenhoitajan eettiset periaatteet terveyden edistämisessä
- osaa toimia työryhmän jäsenenä
- osaa tarkastella omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan terveyden edistämisessä

Hylätty 0

Opiskelija
- käyttää terveyden edistämisen tietoperustaa yksipuolisesti eikä tunne riittävästi alueeseen sisältyviä tiedonlähteitä
- ei kykene toiminaan terveyden edistämisen tilanteissa
- ei kykene toimimaan ohjeiden mukaisesti terveyden edistämisessä
- ei ota huomioon sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisisä ohjeita eikä toimi turvallisesti terveyden edistämisessä
- ei osallistu työryhmätyöskentelyyn eikä kehitä itseään terveyden edistämisen osaamisessa

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen keskivaiheen opinnoissa
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Toinen ja kolmas lukuvuosi


Kiitettävä 5
Opiskelija
- soveltaa asiakas- ja väestölähtöisen terveyden edistämisen ja asiakaan/potilaan ohjaamisen käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioi ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjauksessa
- soveltaa terveyden edistämisen ja ohjaamisen osaamistaan erilaisissa ammatillisissa hoitotyön/terveydenhoitajatyön tilanteissa
- osaa arvioida toimintansa seurauksia terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
- soveltaa vaihtoehtoisia terveyden edistämisen ja ohjaamisen ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon
- arvioi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
- osaa toimia moniammatillissa ja/tai monialaisissa työryhmissä ja projekteissa kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
- kehittää itseään, työyhteisöä ja ammatillisuuttaan urasuuntautuneesti terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- etsii tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön asiakas- ja väestölähtöisessä terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa johdonmukaisesti terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
- perustelee toimintaa näyttöön perustuvan tiedon avulla terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
- soveltaa terveyden edistämisen ja ohjaamisen osaamistaan erilaisissa ammatillisissa tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
- osaa toimia erilaisissa terveyden edistämisen ja ohjaamisen tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- perustelee toimintaansa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden mukaisesti ja arvioi toimintansa turvallisuutta terveyden edistämisessä ja asiakaan/potilaan ohjaamisessa
- osaa toimia tavoitteellisesti työryhmissä ja projekteissa terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
- kehittää itseään ammatillisesti terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
Tyydyttävä 1-2

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää hoitotieteen tietoperustaa asiakas- ja väestölähtöisessä terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
- osoittaa perehtyneisyyden hoitotieteen tietoperustaan ja ydinainekseen terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimiaan ammatillisissa terveyden edistämisen ja ohjaamisen tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
- ratkaisee ammatillisia tehtäviä ja ongelmia terveyden edistämisessä ja asiakaan/potilaan ohjaamisessa
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden mukaisesti terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
- osaa tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
- osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan terveyden edistämisessä ja asiakaan/potilaan ohjaamisessa

Hylätty = 0
Opiskelija
- ei tunne tai osaa käyttää terveyden edistämisen ja asiakkaan/potilaan ohjaamisen käsitteitä riittävästi
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa yksipuolisesti eikä riittävästi tunne alan tietolähteitä terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjauksessa
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja sekä soveltaa terveyden edistämisen ja ohjaamisen osaamistaan riittämättömästi
- ei toimi riittävän asiakaslähtöisesti terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
- ei ota terveyden edistämisen ja ohjaamisen toiminnassaan riittävästi huomioon turvallisuutta ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisiä periaatteita
- ei osoita riittäviä valmiuksia itsensä kehittämiseen ammatillisesti eikä osallistu riittävästi terveyden edistämisen ja asiakaan/potilaan ohjaamisen kehittämiseen

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen loppuvaiheen opinnoissa
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Kolmas ja neljäs lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- osoittaa hoitotieteen tietoperustan hallinnan ja soveltaa sitä asiantuntevasti asiakas- ja väestölähtöisessä terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
- etsii itsenäisesti hoitotieteen kansainvälistä, näyttöön perustuvaa tietoa, käyttää ja arvioi sitä kriittisesti terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
- soveltaa terveyden edistämisen ja ohjaamisen osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa hoitotyön/terveydenhoitajatyön tilanteissa ja toimintaympäristöissä
- ottaa vastuun asiakkaan/potilaan hoito- ja palveluprosessin kokonaisuudesta terveyden edistämisen ja asiakkaan/potilaan ohjaamisen lähtökohdista
- luo innovatiivisia ja vaihtoehtoisia terveyden edistämisen ja ohjaamisen ratkaisuja hoitotyön/terveydenhoitajatyön ammatilliseen päätöksentekoon
- kehittää sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista terveyden edistämisen ja ohjaamisen toimintaa ja turvallisuutta
- kehittää terveyden edistämisen ja ohjaamisen toimintaa hoitotyön/terveydenhoitajatyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- toimii tavoitteellisesti ja urasuuntautuneesti itseään, ammattiaan ja työelämää kehittävästi terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- soveltaa hoitotyön/terveydenhoitajatyön käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti asiakas- ja väestölähtöisessä terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
- arvioi ja käyttää kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
- soveltaa ammatillista terveyden edistämisen ja ohjaamisen osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa hoitotyön/terveydenhoitajatyön tilanteissa
- toimii asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
- soveltaa vaihtoehtoisia terveyden edistämisen ja ohjaamisen ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon hoitotyössä/terveydenhoitajatyössä
- arvioi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista terveyden edistämisen ja ohjaamisen toimintaa ja turvallisuutta
- toimii terveyden edistämisen ja asiakkaan/potilaan ohjaamisen asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- kehittää itseään ja työyhteisöään suunnitelmallisesti terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa

Tyydyttävä 1 -2
Opiskelija
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa johdonmukaisesti asiakas- ja väestölähtöisessä terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
- etsii tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön terveyden edistämisessä ja asiakaan/potilaan ohjaamisessa
- perustelee terveyden edistämisen ja ohjaamisen toimintaa näyttöön perustuvan tiedon avulla
- soveltaa ammatillista terveyden edistämisen ja ohjaamisen osaamistaan erilaissa hoitotyön/terveydenhoitajatyön tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
- ratkaisee ammatillisia terveyden edistämisen ja ohjaamisen tehtäviä ja ongelmia
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
- toimii terveyden edistämisen ja ohjaamisen asiantuntijana monialaisissa ryhmissä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- kehittää itseään ammatillisesti terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa

Hylätty 0
Opiskelija
- arvostaa asiakas- ja väestölähtöisen terveyden edistämisen ja asiakkaan/potilaan ohjaamisen tietoperustaa riittämättömästi
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa riittämättömästi terveyden edistämisessä ja asiakkaan/potilaan ohjaamisessa
- perustelee terveyden edistämisen ja ohjaamisen toimintaansa riittämättömästi
- soveltaa ammatillista terveyden edistämisen ja ohjaamisen osaamistaan riittämättömästi
- ei osaa toimia riittävän asiakaslähtöisesti terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
- omaa riittämättömät ammatillisen päätöksenteon taidot terveyden edistämisessä ja ohjaamisessa
- ei ota terveyden edistämisen ja ohjaamisen toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuutta ja eettisiä periaatteita
- omaa riittämättömät valmiudet terveyden edistämisen ja asiakkaan/potilaan ohjaamisen kehittämistyöhön ryhmä- ja kehittämistyöhön

Takaisin