Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SHOB
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 23.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:

1. Näyttöön perustuva hoitotyö 3 op, joka toteutuu 1.lv/2.lk
2. Tiedonhankinta 1 1 op, joka toteutuu 1.lv/1.lk
3. Tiedonhankinta 2 1 op, joka toteutuu 2.lv/4 lk
4. Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3 op, joka toteutuu 2.lv/4.lk
5. Opinnäytetyön suunnitelma 5 op, joka toteutuu 2.lv/4.lk
6. Opinnäytetyön toteutus 5 op, joka toteutuu 3.lv/5.lk
7. Opinnäytetyön esittäminen 5 op, joka toteutuu 3.lv/6.lk
8. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen 3.lv/6.lk

Arviointikriteerit

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen alkuvaiheen opinnoissa
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Ensimmäinen lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- osaa etsiä opintojaksojen sisältöihin liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perustella niiden käytön näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa
- osaa käyttää tieteellistä tietoa opintojaksojen eri oppimistilanteissa
- soveltaa opintojaksojen tietoa ammatillisissa tilanteissa ja osaa toimia vastuullisesti
- osaa toimia perustellen näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa
- osaa ratkaista näyttöön perustuvaan hoitotyöhön ja päätöksentekoon liittyviä tehtäviä ja ongelmia
- osaa perustella toimintaansa näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa
sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta
- osaa toimia erilaisissa työryhmissä ja jakaa osaamistaan näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa
- kehittää itseään ja osaamistaan aktiivisesti näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa

Hyvä 3 - 4

Opiskelija
- osaa etsiä opintojaksojen sisältöihin liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perehtyy aktiivisesti näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon tietoperustaan
- osaa käyttää tieteellistä tietoa opintojaksojen eri oppimistilanteissa
- soveltaa opintojaksojen tietoa ammatillisissa tilanteissa ja osaa toimia vastuullisesti
- osaa toimia sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksentekotilanteissa
- osaa toimia työryhmissä näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon periaatteiden pohjalta
- kehittää itseään ja osaamistaan näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa
- osoittaa käyttävänsä jonkin verran näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon tietoperustaa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa
- osaa toimia yksittäisissä näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon tilanteissa ohjeiden mukaisesti
- osoittaa tuntevansa sairaanhoitajan / terveydenhoitajan eettiset periaatteet näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa
- osaa toimia työryhmän jäsenenä ja jakaa jonkin verran näyttöön perustuvan toiminnan ja päätöksenteon osaamistaan
- osaa tarkastella omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa

Hylätty 0

Opiskelija
- käyttää näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon tietoperustaa yksipuolisesti eikä tunne riittävästi alueeseen sisältyviä tiedonlähteitä
- ei kykene toimimaan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon edellyttämien periaatteiden ja ohjeiden pohjalta
- ei ota huomioon sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisisä ohjeita eikä toimi turvallisesti näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja päätöksenteossa

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen keskivaiheen opinnoissa
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Toinen ja kolmas lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- soveltaa näyttöön perustuvan hoitotyön käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioi ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa näyttöön perustuvaa osaamistaan erilaisissa ammatillisissa tilanteissa
- osaa arvioida toimintansa seurauksia näyttöön perustuvan hoitotyön lähtökohdista
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti
- soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisessa päätöksenteossa
- arvioi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista näyttöön perustuvaa toimintaa ja turvallisuutta
- osaa toimia moniammatillissa ja/tai monialaisissa työryhmissä ja projekteissa kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa
- kehittää itseään, työyhteisöä ja ammatillisuuttaan näyttöön perustuvassa hoitotyössä
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- etsii tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa johdonmukaisesti
- perustelee toimintaa näyttöön perustuvan tiedon avulla
- soveltaa näyttöön perustuvaa osaamistaan erilaisissa ammatillisissa tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti
- osaa toimia erilaisissa hoitotyön tehtävissä eri toimintaympäristöissä näyttöön perustuvan toiminnan periaatteiden pohjalta
- perustelee näyttöön perustuvaa toimintaansa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden mukaisesti ja arvioi toimintansa turvallisuutta
- osaa toimia tavoitteellisesti työryhmissä ja projekteissa
- kehittää itseään näyttöön perustuvassa hoitotyössä


Tyydyttävä 1-2

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää hoitotieteen tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden hoitotieteen tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimiaan näyttöön perustuvissa hoitotyön/terveydenhoitajatyön tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti
- ratkaisee tehtäviä ja ongelmia näyttöön perustuvassa hoitotyössä
- toimii näyttöön perustuvassa hoitotyössä turvallisesti ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa tuoda näyttöön perustuvan hoitotyön/teveydenhoitajatyön osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan näyttöön perustuvassa hoitotyössä
Hylätty 0
Opiskelija
- ei tunne tai osaa käyttää hoitotyön/terveydenhoitajatyön käsitteitä riittävästi
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa yksipuolisesti eikä riittävästi tunne alan tietolähteitä
- ei osoita riittäviä tietoja ja taitoja sekä soveltaa ammatillista osaamistaan riittämättömästi näyttöön perustuvassa hoitotyössä
- ei toimi riittävän asiakaslähtöisesti
- ei ota näyttöön perustuvan hoitotyön/terveydenhoitajatyön toiminnassaan riittävästi huomioon turvallisuutta ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisiä periaatteita
- ei osoita riittäviä valmiuksia itsensä kehittämiseen näyttöön perustuvassa hoitotyössä eikä ryhmä- ja kehittämistyöhön osallistumisessa

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen loppuvaiheen opinnoissa
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Kolmas ja neljäs lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- osoittaa hoitotieteen tietoperustan hallinnan ja soveltaa sitä asiantuntevasti
- etsii itsenäisesti hoitotieteen kansainvälistä, näyttöön perustuvaa tietoa, käyttää ja arvioi sitä kriittisesti
- soveltaa ammatillista osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa näyttöön perustuvan hoitotyön tilanteissa ja toimintaympäristöissä
- ottaa vastuun asiakkaan/potilaan näyttöön perustuvan hoito- ja palveluprosessin kokonaisuudesta
- luo innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja näyttöön perustuvaan ammatilliseen päätöksentekoon
- kehittää sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta näyttöön perustuvassa hoitotyössä
- kehittää toimintaa näyttöön perustuvan hoitotyön/terveydenhoitajatyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- toimii tavoitteellisesti ja urasuuntautuneesti itseään, ammattiaan ja työelämää kehittävästi näyttöön perustuvassa hoitotyössä
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- soveltaa näyttöön perustuvan hoitotyön käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioi ja käyttää kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa näyttöön perustuvaa osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa hoitotyön/terveydenhoitajatyön tilanteissa
- toimii asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti
- soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja näyttöön perustuvaan ammatilliseen päätöksentekoon hoitotyössä/terveydenhoitajatyössä
- arvioi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista näyttöön perustuvaa toimintaa ja turvallisuutta
- toimii näyttöön perustuvan hoitotyön/terveydenhoitajatyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- kehittää itseään ja työyhteisöään suunnitelmallisesti näyttöön perustuvassa hoitotyössä

Tyydyttävä 1 -2
Opiskelija
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa johdonmukaisesti
- etsii tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön
- perustelee hoitotyön/terveydenhoitajatyön toimintaa näyttöön perustuvan tiedon avulla
- soveltaa näyttöön perustuvaa osaamistaan erilaissa hoitotyön/terveydenhoitajatyön tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti
- ratkaisee ammatillisia tehtäviä ja ongelmia näyttöön perustuvassa hoitotyössä
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- toimii näyttöön perustuvan hoitotyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- kehittää itseään ammatillisesti näyttöön perustuvassa hoitotyössä

Hylätty 0
Opiskelija
- arvostaa näyttöön perustuvan hoitotyön tietoperustaa riittämättömästi
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa riittämättömästi
- perustelee näyttöön perustuvaa toimintaansa riittämättömästi
- soveltaa näyttöön perustuvaa osaamistaan riittämättömästi
- ei osaa toimia riittävän asiakaslähtöisesti
- omaa riittämättömät ammatillisen päätöksenteon taidot
- ei ota näyttöön perustuvassa toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuutta ja eettisiä periaatteita
- omaa riittämättömät valmiudet ryhmä- ja kehittämistyöhön osallistumiseen näyttöön perustuvassa hoitotyössä

Takaisin