Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SHOA
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 6.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opetuskieli: Suomi

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää opintojaksot:
1. Sairaanhoitajan ammatti- ja urakehitys 2 op, josta toteutuu 1 op 2. lv/3 lk, 1 op, 1 op 4.lv/7.lk
2. Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2 op, joka toteutuu 1.lv/1.lk
3. Eettisyys hoitotyössä 2 op, joka toteutuu 1.lv/2.lk

Arviointikriteerit

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen alkuvaiheen opinnoissa
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Ensimmäinen lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- osaa etsiä opintojaksojen sisältöihin liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perustella niiden käytön asiakaslähtöisessä ammatillisessa osaamisessa
- osaa käyttää tieteellistä tietoa opintojaksojen eri oppimistilanteissa
- soveltaa opintojaksojen tietoa ammatillisissa tilanteissa ja osaa toimia vastuullisesti
- osaa toimia perustellen asiakaslähtöisesti vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteissa
- osaa ratkaista ammatilliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liittyviä tehtäviä ja ongelmia
- osaa perustella toimintaansa ammatillisissa vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteissa
sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta
- osaa toimia erilaisissa työryhmissä ja jakaa asiakaslähtöistä ammatillista osaamistaan
- kehittää itseään ja osaamistaan aktiivisesti asiakaslähtöisessä ammatillisessa osaamisessa
- osaa suunnitella urakehitystään systemaattisesti

Hyvä 3 - 4

Opiskelija
- osaa etsiä opintojaksojen sisältöihin liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perehtyy aktiivisesti asiakaslähtöisen ammatillisen osaamisen tietoperustaan
- osaa toimia hyvin asiakaslähtöisesti vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteissa
- osaa toimia sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta asiakaslähtöisen ammatillisen osaamisen tilanteissa
- osaa toimia työryhmissä yhteistyössä
- kehittää itseään asiakaslähtöisessä ammatillisessa osaamisessa
- osaa suunnitella urakehitystään

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija
- osaa etsiä tietoa yksittäiseen tilanteeseen asiakaslähtöisessä ammatillisessa osaamisessa
- osoittaa käyttävänsä jonkin verran asiakaslähtöisen ammatillisen osaamisen tietoperustaa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta asiakaslähtöisessä ammatillisessa osaamisessa
- osaa toimia yksittäisissä vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteissa ohjeiden mukaisesti
- osaa toimia asiakaslähtöisesti
- osoittaa tuntevansa sairaanhoitajan / terveydenhoitajan eettiset periaatteet asiakaslähtöisessä ammatillisessa osaamisessa
- osaa toimia työryhmän jäsenenä
- osaa tarkastella omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan asiakaslähtöisessä ammatillisessa osaamisessa
- osaa suunnitella urakehitystään sattumanvaraisesti ja pinnallisesti

Hylätty 0

Opiskelija
- käyttää asiakaslähtöisen ammatillisen osaamisen tietoperustaa yksipuolisesti eikä tunne riittävästi alueeseen sisältyviä tiedonlähteitä
- ei kykene toiminaan vuorovaikutus- ja yhteistyötilanteissa
- ei kykene toimimaan ohjeiden mukaisesti asiakaslähtöisessä ammatillisessa osaamisessa
- ei ota huomioon sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisisä ohjeita eikä toimi turvallisesti asiakaslähtöisessä ammatillisessa osaamisessa

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen keskivaiheen opinnoissa
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Toinen – kolmas lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- soveltaa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattien käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioi ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa ammatillista osaamistaan erilaisissa ammatillisissa tilanteissa
- osaa arvioida toimintansa seurauksia
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti
- soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon
- arvioi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta
- osaa toimia moniammatillissa ja/tai monialaisissa työryhmissä ja projekteissa kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa
- kehittää itseään, työyhteisöä ja ammatillisuuttaan urasuuntautuneesti
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- etsii tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa johdonmukaisesti
- perustelee toimintaa näyttöön perustuvan tiedon avulla
- soveltaa ammatillista osaamistaan erilaisissa ammatillisissa tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti
- osaa toimia erilaisissa hoitotyön tehtävissä eri toimintaympäristöissä
- perustelee toimintaansa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden mukaisesti ja arvioi toimintansa turvallisuutta
- osaa toimia tavoitteellisesti työryhmissä ja projekteissa
- kehittää itseään ammatillisesti
Tyydyttävä 1-2
Opiskelija
- osaa etsiä tietoa monipuolisesti oman ammattialan tietolähteistä ja käyttää hoitotieteen tietoperustaa
- osoittaa perehtyneisyyden hoitotieteen tietoperustaan ja ydinainekseen
- osoittaa saavuttaneensa riittävät tiedot pystyäkseen toimimiaan ammatillisissa tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti
- ratkaisee ammatillisia tehtäviä ja ongelmia
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa tuoda osaamisensa ryhmän tai projektin käyttöön
- osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan ammatillisessa kehityksessään

Hylätty 0
Opiskelija
- ei tunne tai osaa käyttää hoitotyön/terveydenhoitajatyön käsitteitä riittävästi
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa yksipuolisesti eikä riittävästi tunne alan tietolähteitä
- ei osoita riittäviä ammatillisia tietoja ja taitoja ja soveltaa ammatillista osaamistaan riittämättömästi
- ei toimi riittävän asiakaslähtöisesti
- ei ota toiminnassaan riittävästi huomioon turvallisuutta ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisiä periaatteita
- ei osoita riittäviä valmiuksia itsensä kehittämiseen ammatillisesti eikä ryhmä- ja kehittämistyöhön osallistumiseen

Sairaanhoitaja (AMK) osaaminen loppuvaiheen opinnoissa
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen – opintokokonaisuuden arviointikriteerit
Kolmas ja neljäs lukuvuosi

Kiitettävä 5
Opiskelija
- osoittaa hoitotieteen tietoperustan hallinnan ja soveltaa sitä asiantuntevasti
- etsii itsenäisesti hoitotieteen kansainvälistä, näyttöön perustuvaa tietoa, käyttää ja arvioi sitä kriittisesti
- soveltaa ammatillista osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa hoitotyön/terveydenhoitajatyön tilanteissa ja toimintaympäristöissä
- ottaa vastuun asiakkaan/potilaan hoito- ja palveluprosessin kokonaisuudesta
- luo innovatiivisia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja hoitotyön/terveydenhoitajatyön ammatilliseen päätöksentekoon
- kehittää sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta
- kehittää toimintaa hoitotyön/terveydenhoitajatyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- toimii tavoitteellisesti ja urasuuntautuneesti itseään, ammattiaan ja työelämää kehittävästi
Hyvä 3 – 4
Opiskelija
- soveltaa hoitotyön/terveydenhoitajatyön käsitteitä ja tietoa sujuvasti ja laaja-alaisesti
- arvioi ja käyttää kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
- soveltaa ammatillista osaamistaan ennakoiden ja pystyy itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa hoitotyön/terveydenhoitajatyön tilanteissa
- toimii asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti
- soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatilliseen päätöksentekoon hoitotyössä/terveydenhoitajatyössä
- arvioi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaista toimintaa ja turvallisuutta
- toimii hoitotyön/terveydenhoitajatyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä ja projekteissa yhteistyössä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- kehittää itseään ja työyhteisöään suunnitelmallisesti

Tyydyttävä 1 -2
Opiskelija
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa johdonmukaisesti
- etsii tietoa ja perustelee tietolähteiden käytön
- perustelee hoitotyön/terveydenhoitajatyön toimintaa näyttöön perustuvan tiedon avulla
- soveltaa ammatillista osaamistaan erilaissa hoitotyön/terveydenhoitajatyön tilanteissa
- osaa toimia asiakaslähtöisesti
- ratkaisee ammatillisia tehtäviä ja ongelmia
- toimii turvallisesti ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- toimii hoitotyön/terveydenhoitajatyön asiantuntijana monialaisissa ryhmissä kulttuuriltaan erilaisten ihmisten kanssa
- kehittää itseään ammatillisesti

Hylätty 0
Opiskelija
- arvostaa hoitotyön/terveydenhoitajatyön tietoperustaa riittämättömästi
- käyttää hoitotieteen tietoperustaa riittämättömästi
- perustelee hoitotyön/terveydenhoitajatyön toimintaansa riittämättömästi
- soveltaa ammatillista osaamistaan riittämättömästi
- ei osaa toimia riittävän asiakaslähtöisesti
- omaa riittämättömät ammatillisen päätöksenteon taidot
- ei ota hoitotyön/terveydenhoitajatyön toiminnassaan riittävästi huomioon ammattialan turvallisuutta ja eettisiä periaatteita
- omaa riittämättömät valmiudet ryhmä- ja kehittämistyöhön osallistumiseen hoitotyössä/terveydenhoitajatyössä

Takaisin