Projektitoiminnan harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO8G6
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 6.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Kuhalampi, Katriina
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   3-K   6.0   2018-01-01   2018-07-31  
SH-2016   3-K   6.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata projektityön luonteen osana käytännön hoitotyön kehittämistä. Opiskelija osaa kuvata projektin vaiheet. Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman sekä projektiraportin. Opiskelija osaa esittää projektisuunnitelmansa ja/tai raporttinsa sekä niiden toteutuksen seminaareissa tai työelämän yhteistyötapaamisissa.

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelun kokonaistuntimäärä on 160 tuntia, johon sisältyvät harjoittelutuntien lisäksi harjoittelun orientointitunnit, harjoittelutehtävät, reflektiotunnit, seminaarityöskentely, esittäminen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Harjoittelun aloittaminen edellyttää Projektitoiminnan perusteet opintojaksolle osallistumista.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu työelämäyhteistyössä tai kv-vaihdoissa tai muulla erikseen sovittavalla tavalla, missä mahdollistuu harjoittelu projektina. Harjoittelutehtävät.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu, projektisuunnitelma ja projektiraportti, seminaarityöskentely, ohjaustilanteet

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty - hylätty arviointiperusteiden mukaan. Harjoittelun hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoittelun osaamistavoitteiden hyväksyttyä saavuttamista sekä niistä itsearvioinnin kirjaamista sähköiseen osaamiskansioon.

Hyväksytty harjoittelun ja osaamisen arviointi, yhteenveto työskentelytunneista, lääkehoitopassin projektisuunnitelma ja projektiraportti.

Harjoittelu

Harjoittelu

Takaisin