Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO8F2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Vaahtera, Kristiina
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   3-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
SH-2016   2-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa vastaanotto- ja polikliinisessa hoitotyössä potilaan iän, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen ja eettisyyden vaatimukset huomioon ottaen. Opiskelija osaa arvioida kulttuuritaustaltaan erilaisten potilaiden ja heidän läheistensä voimavarat ja tukea heitä eri- ikäisen vastaanotto- ja polikliinisen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastaanotto- ja polikliinista hoitotyötä. Opiskelija osaa soveltaa vastaanotto- ja polikliinisessa hoitotyössä käytössä olevia näyttöön perustuvia hoitotyön auttamisen, tukemisen ja ohjaamisen menetelmiä. Opiskelija osaa toimia aseptisesti vastaanotto- ja polikliinisen hoidon eri vaiheissa. Opiskelija osaa tarkkailla potilasta vastaanotto- ja polikliinisessa hoitotyössä. Hän hallitsee vastaanotto- ja polikliinisessa hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa. Hän osaa tukea ja edistää eri – ikäisten potilaiden ja heidän läheisten terveyttä, toimintakykyä ja omahoitoa vastaanotoilla tai poliklinikoilla. Opiskelija osaa tukea eri- ikäistä potilasta ja hänen läheisiään erilaisissa elämän kriisitilanteissa. Hän osaa ohjata ja tukea eri-ikäisiä omahoitoon ja kuntoutumiseen. Opiskelija osaa ohjata potilasta keskeisiin tutkimuksiin ennen tutkimuksia ja niiden jälkeen.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Sisältö

Terveyden edistäminen, omahoidon tukeminen ja kuntoutus vastaanotto- ja polikliinisessa hoitotyössä. Keskeiset hoitotyön auttamismenetelmät (FinCC) vastaanotto- ja polikliinisessa hoitotyössä. Kansallisen kirjaamisen malli hoitotyön kirjaamisessa. Effica. Iän, sukupuolen, kulttuuritaustan, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen ja eettisyyden asettamat vaatimukset vastaanotto- ja polikliiniselle hoitotyölle. Vastaanotolla tai poliklinikalla hoidettavan potilaan hoidon tarpeen arviointi ja potilaan peruselintoimintojen tarkkailu. Keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä diagnostiset tutkimukset vastaanotto- ja polikliinisessa hoitotyössä. Aseptiikka vastaanotto- ja polikliinisessa hoitotyössä. Kriiseistä kärsivien potilaiden ja heidän läheistensä hoitotyö ja ohjaus. Moniammatillisuus vastaanotto- ja polikliinisessa hoitotyössä. Potilaiden ja heidän läheisten ohjaus. Turvallinen hoitoympäristö. Työturvallisuus.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, työpaja-työskentelyt, simulaatioharjoitukset, case-menetelmät, mobiili- ja verkko-opetus, seminaarityöskentely, opintokäynnit, itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Tehtävät, itsearviointi, vertaisarviointi

Harjoittelu

Opintojakso sisältää harjoituksia ja teoriaopintoja.

Takaisin