Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO7G6
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 6.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Vaahtera, Kristiina
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   3-K   6.0   2018-01-01   2018-07-31  
SH-2016   3-K   6.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa vastaanotto- tai polikliinisessa hoitotyössä potilaan iän, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen vaatimukset ja eettisyyden huomioon ottaen. Opiskelija osaa arvioida asiakaslähtöisesti kulttuuritaustaltaan erilaisten potilaiden ja heidän läheistensä voimavarat sekä tukea heitä hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa vastaanotoilla tai poliklinikoilla. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastaanotto- tai polikliinista hoitotyötä tavallisimpien terveysmuutosten ja/tai ongelmien ja/tai kriisien kohdatessa. Opiskelija osaa dokumentoida hoitotyön ja raportoida sen suullisesti. Opiskelija osaa hoitaa eri-ikäistä potilasta ja hänen läheisiään soveltamalla vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön käytössä olevia näyttöön perustuvia auttamisen, tukemisen ja ohjaamisen menetelmiä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisesti potilaan lääke- ja nestehoitoa sekä arvioida sen vaikuttavuutta. Opiskelija osaa toimia aseptisesti. Hän osaa tukea ja edistää eri- ikäisen potilaan terveyttä ja toimintakykyä. Hän osaa ohjata ja tukea eri-ikäistä potilasta ja hänen läheisiään omahoitoon vastaanotolla tai poliklinikalla. Opiskelija arvioi omaa ammatillista osaamistaan kriittisesti vahvuuksien ja kehittävien vaatimusten näkökulmista

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelun kokonaistuntimäärä on 160 tuntia, johon sisältyvät harjoittelutuntien lisäksi harjoittelun orientointitunnit, harjoittelutehtävät, reflektiotunnit sekä seminaarityöskentely.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Harjoittelun aloittaminen edellyttää Vastaanotto- ja polikliinisen hoitotyön opintojaksolle osallistumista ja hyväksyttyä lääkelaskujen suorittamista.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu harjoittelupaikoissa, joissa mahdollistuu vastaanotto- ja polikliinisen hoitotyön harjoittelu. Sähköinen lääkehoitopassi. Harjoittelutehtävät.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu, harjoittelutehtävä, lääkehoitopassin täyttäminen verkossa, osaamisen arviointi, seminaarityöskentely, ohjaustilanteet

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty - hylätty arviointiperusteiden mukaan. Harjoittelun hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoittelun osaamistavoitteiden hyväksyttyä saavuttamista sekä niistä itsearvioinnin kirjaamista sähköiseen osaamiskansioon.

Hyväksytty harjoittelun ja osaamisen arviointi, työvuorolista, lääkehoitopassin täyttäminen sekä harjoittelutehtävät

Harjoittelu

Harjoittelu

Lisätietoja

Practical training

Takaisin