Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO7F4
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Mäki-Kojola, Tiina ; Risku, Aija ; Toukola, Marja ; Vierre, Else
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   3-K   4.0   2018-01-01   2018-07-31  
SH-2016   3-K   4.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa äitiyshuollossa ja lasten hoitotyössä potilaan iän, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen ja eettisyyden vaatimukset huomioon ottaen. Opiskelija osaa arvioida kulttuuritaustaltaan erilaisten lasten, nuorten, perheiden ja heidän läheistensä voimavarat ja tukea heitä hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten, nuorten ja perheiden hoitotyötä tavallisimpien lasten, nuorten ja perheiden, äitien ja isien terveysmuutosten, ongelmien ja sairauksien kohdatessa. Opiskelija osaa hoitaa lasta suunnittelevia, odottavia ja synnyttäneitä erilaisia perheitä, eri- ikäisiä lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään käyttämällä näyttöön perustuvia auttamisen, tukemisen ja ohjaamisen menetelmiä. Hän osaa tukea ja edistää lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja toimintakykyä. Opiskelija osaa tukea lapsia, nuoria ja perheitä erilaisissa elämän kriisi- ja muutostilanteissa. Hän osaa ohjata ja tukea lapsia, nuoria ja perheitä omahoitoon ja kuntoutumiseen. Opiskelija osaa kohdata vammaisia lapsia, nuoria ja heidän perheitään. Opiskelija osaa hoitaa lapsia, nuoria ja perheitä ajantasaista lasten ja nuorten lääketieteen sekä synnytysopin tietoperustaa hyödyntäen.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Sisältö

Terveyden edistäminen, omahoidon tukeminen ja kuntoutus äitiyshuollossa ja lasten hoitotyössä. Keskeiset hoitotyön auttamismenetelmät (FinCC) lasta suunnittelevan, lasta odottavan ja synnyttävän perheen hoitotyössä sekä lasten, nuorten ja heidän perheidensä hoitotyössä. Kansallisen kirjaamisen malli hoitotyön kirjaamisessa. Effica. Iän, sukupuolen, kulttuuritaustan, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen ja eettisyyden asettamat vaatimukset äitiyshuollolle ja lasten hoitotyölle. Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus. Vammaisen lapsen tai nuoren ja hänen perheensä hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus. Lapsi, nuori ja perhe lastensuojelun asiakkaana. Hoitotyön tarpeen arviointi ja potilaan tarkkailu, keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä diagnostiset tutkimukset äitiyshuollossa ja lasten hoitotyössä. Moniammatillisuus äitiyshuollossa ja lasten hoitotyössä. Lasten, nuorten ja perheiden läheisten ohjaus. Turvallinen hoitoympäristö. Työturvallisuus. Lasten ja nuorten lääketiede. Synnytysoppi.

Opiskelumateriaali

Ihme, A. & Rainto, S. 2014. 2.painos. Naisen terveys (uud.). Edita.

Storvik-Sydänmaa, S., Talvensaari, H., Kaisvuo, T. & Uotila N. 2012. 1. painos. Lapsen ja nuoren hoitotyö. Sanoma Pro Oy.


Ivanoff, P. & al. 2006. 3. uudistettu painos. Hoidatko minua? WSOY.

Bruce, T. & Meggit, C. 2006 (tai uudempi) Child Care and Education. (soveltuvin osin)

Friis, L., Eirola, R. & Mannonen, M. 2004. Lasten ja nuorten mielenterveystyö. Helsinki. WSOY.

Huttunen, O-P. (toim.) 2003. Lasten ja nuorten sairaudet. WSOY. (sov. osin)

Ajankohtainen opiskelumateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, työpaja-työskentelyt, simulaatioharjoitukset, case-menetelmät, mobiili- ja verkko-opetus, opintokäynnit, itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Tehtävät, itsearviointi, vertaisarviointi

Harjoittelu

Opintojakso sisältää harjoituksia ja teoriaopintoja.

Takaisin