Gerontologinen hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO6F2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Knuuttila, Tarja ; Ahola, Liisa ; Vaahtera, Kristiina
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa gerontologisessa hoitotyössä potilaan iän, elämänvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen ja eettisyyden vaatimukset huomioon ottaen. Opiskelija osaa arvioida kulttuuritaustaltaan erilaisten ikääntyneiden potilaiden ja heidän läheistensä voimavarat ja tukea heitä gerontologisen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden potilaiden ja heidän läheistensä hoitotyötä tavallisimpien geriatristen sairauksien ja ikääntymiseen liittyvien muutosten kohdatessa. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida muistisairaiden hoitotyötä. Opiskelija osaa hoitaa ikääntyneitä potilaita ja heidän läheisiään käyttämällä gerontologisessa hoitotyössä käytössä olevia näyttöön perustuvia auttamisen, tukemisen ja ohjaamisen menetelmiä. opiskelija osaa auttaa ja tukea saattohoidossa olevia ikääntyneitä potilaita ja heidän läheisiään.Hän osaa tukea ja edistää ikääntyneen potilaan ja hänen läheisensä terveyttä ja toimintakykyä. Opiskelija osaa tukea ikääntynyttä potilasta ja hänen läheisiään erilaisissa elämän kriisi- ja muutostilanteissa. Hän osaa ohjata ja tukea ikääntynyttä potilasta ja hänen läheisiään omahoitoon ja kuntoutumiseen. Opiskelija osaa hoitaa potilaita ajantasaista gerontologista ja geriatrista tietoperustaa hyödyntäen.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Sisältö

Terveyden edistäminen, omahoidon tukeminen ja kuntoutus gerontologisessa hoitotyössä. Keskeiset hoitotyön auttamismenetelmät (FinCC) gerontologisessa hoitotyössä. Kansallisen kirjaamisen malli hoitotyön kirjaamisessa. Effica. Iän, sukupuolen, kulttuuritaustan, elämänvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen asettamat vaatimukset gerontologiselle hoitotyölle. Ikääntyneiden potilaiden ja heidän läheistensä hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus. Muistisairaiden ja heidän läheistensä hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus. Hoitotyö elämän loppuvaiheessa. Saattohoito.
Moniammatillisuus gerontologisessa hoitotyössä. Ikääntyneiden potilaiden ja heidän läheisten terveyden ja toimintakyvyn tukeminen. Turvallinen hoitoympäristö. Työturvallisuus. Työnohjaus. Gerontologia. Geriatria.

Opiskelumateriaali

Vallejo Medina, A. & al. 2006. Vanhusten hoito. WSOY.(sov.osin)

Eloranta, T. & Punkanen, T. 2008. Vireään vanhuuteen. Tammi (sov. osin)

Kivelä, S.-L. 2004. Vanhusten lääkehoito. Tammi. (sov. osin)

Tilvis & al. 2003. Geriatria. Duodecim. (sov.osin)

Heikkinen, E. & Rantanen, T. 2008. Gerontologia. Duodecim. (sov.osin)

Lindesay, J.; Rockwood, J. & MacDonald, A. (ed.) 2002. Delirium in old age. Oxford: University Press.

Mäki-Petaja - Leinonen, A. 2010. Vanhuuden haavoittuvuuden ennakointia. Teoksessa. Toim. Sarvimäki, A. Heimonen, S.-L. & Mäki-Petäjä - Leinonen, A. Vanhuus ja haavoittuvuus, ss. 193-206.

Duodecim. Kuolevan potilaan hoito. Käypähoitosuositus.

Ajankohtainen materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, työpaja-työskentelyt, simulaatioharjoitukset, case-menetelmät, mobiili- ja verkko-opetus, opintokäynti, itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Tehtävät, itsearviointi, vertaisarviointi

Harjoittelu

Opintojakso sisältää harjoituksia ja teoriaopintoja.

Takaisin