Ruotsi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO6A3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Hannila, Paula
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
SH-2016   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ruotsinkielellä kertoa itsestään ja hoitotyön koulutuksesta. Opiskelija osaa haastatella ja esitellä potilaansa elämäntilanteen ja tilan. Opiskelija osaa käyttää ruotsinkielistä hoitotyön sanastoa kuvaillessaan tervettä ja sairasta ihmistä. Opiskelija osaa kirjoittaa potilaan kuvauksen sekä ohjata ja neuvoa häntä erilaisissa hoitotyön tilanteissa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Sisältö

Hoitotyön ruotsinkielinen sanasto. Hoitotyöhön kuuluvien tekstien lukeminen ja erilaiset kirjoitustehtävät sekä hoitotyöhön kuuluvien vuorovaikutustilanteiden harjoittelu. Terveyden edistäminen, yleisimmät sairaudet ja potilaan kohtaaminen erilaisissa hoitotilanteissa.

Opiskelumateriaali

Tuunanen, M. & Wallinheimo, K. 2007. Flexvård. Otava.

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoitukset, pariharjoitukset, pienryhmätyöskentely, luento-opetus, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Arvosana 1:
Opiskelija käyttää viestinnässään yksinkertaisia rakenteita ja suppeaa sanastoa, mutta virheet haittaavat ymmärrettävyyttä. Ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta ja helpohkoa ammattialan tekstiä. Selviää auttavasti ennakoitavissa työelämän tilanteissa. Ääntämisessä havaittavissa muiden kielten vaikutusta.
Arvosana 3:
Opiskelija käyttää viestinnässään perusrakenteita lähes virheettömästi ja ammattialan perussanastoa ymmärrettävästi. Opiskelija selviytyy kohtalaisesti ennakoiduissa työelämän tilanteissa. Ääntää ymmärrettävästi.
Arvosana 5:
Opiskelija käyttää viestinnässään lähes virheettömästi monipuolisia rakenteita ja laajaa ammattilalan sanastoa. On aktiivinen ja selviytyy itsenäisesti ja sujuvasti työelämän kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa. Ääntäminen kohdekielenomaista.

Arviointimenetelmät

Suullinen ja kirjallinen tentti. Läsnäolovaatimus lähiopetuksessa 80%. Arviointi numeerinen asteikolla 1-5.

Harjoittelu

Teoriaopinto

Takaisin