Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO5G7
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 7.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Katajamäki, Leena ; Saari, Anna
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   3-S   7.0   2017-08-01   2017-12-31  
SH-2016   3-S   7.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa mielenterveyden hoitotyössä potilaan iän, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen vaatimukset ja eettisyyden huomioon ottaen. Opiskelija osaa arvioida asiakaslähtöisesti kulttuuritaustaltaan erilaisten mielenterveysasiakkaiden ja -potilaiden ja heidän läheistensä voimavarat sekä tukea heitä hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisen mielenterveysasiakkaan/- potilaan ja hänen läheistensä hoitotyötä tavallisimpien terveysmuutosten ja/tai ongelmien ja/tai kriisien kohdatessa. Opiskelija osaa dokumentoida hoitotyön ja raportoida sen suullisesti. Opiskelija osaa hoitaa eri-ikäistä mielenterveyasiakasta/-potilasta ja hänen läheisiään soveltamalla hoitotyön käytössä olevia näyttöön perustuvia hoitotyön auttamisen, tukemisen ja ohjaamisen menetelmiä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisesti aikuisen mielenterveysasiakkaan/-potilaan lääkehoitoa ja arvioida sen vaikuttavuutta. Hän osaa tukea ja edistää eri- ikäisen mielenterveysasiakkaan/-potilaan ja hänen läheistensä terveyttä ja toimintakykyä. Hän osaa ohjata ja tukea eri-ikäistä potilasta ja hänen läheisiään omahoitoon. Opiskelija arvioi omaa ammatillista osaamistaan kriittisesti vahvuuksien ja kehittävien vaatimusten näkökulmista.

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelun kokonaistuntimäärä on 186 tuntia, johon sisältyvät harjoittelutuntien lisäksi harjoittelun orientointitunnit, harjoittelutehtävät, reflektiotunnit sekä seminaarityöskentely.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö teoriaopinnot ja lääkelaskujen hyväksytty suoritus.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu harjoittelupaikoissa, joissa mahdollistuu mielenterveyden hoitotyön harjoittelu. Sähköinen lääkehoitopassi. Harjoittelutehtävät.

Opiskelumateriaali

ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu, harjoittelutehtävä, lääkehoitopassin täyttäminen verkossa, osaamisen arviointi, seminaarityöskentely, ohjaustilanteet

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty - hylätty arviointiperusteiden mukaan. Harjoittelun hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoittelun osaamistavoitteiden hyväksyttyä saavuttamista sekä niistä itsearvioinnin kirjaamista sähköiseen osaamiskansioon.

Hyväksytty harjoittelun ja osaamisen arviointi, työvuorolista, lääkehoitopassin täyttäminen sekä harjoittelutehtävät

Harjoittelu

Harjoittelu

Takaisin