Mielenterveys- ja päihdehoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO5F4
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Katajamäki, Leena ; Saari, Anna
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   3-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  
SH-2016   3-S   4.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa mielenterveys- ja päihdehoitotyössä potilaan iän, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen ja eettisyyden vaatimukset huomioon ottaen. Opiskelija osaa arvioida kulttuuritaustaltaan erilaisten mielenterveys- ja päihdepotilaiden ja heidän läheistensä voimavarat sekä tukea heitä eri- ikäisten mielenterveys- ja päihdehoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri- ikäisten mielenterveys- ja päihdepotilaiden ja heidän läheistensä hoitotyötä tavallisimpien psykiatristen kansansairauksien ja erilaisten mielenterveys- ja päihdeongelmien kohdatessa. Opiskelija osaa hoitaa eri- ikäistä mielenterveys- ja päihdepotilasta ja hänen läheisiään käyttämällä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä käytössä olevia näyttöön perustuvia hoitotyön auttamisen, tukemisen ja ohjaamisen menetelmiä. Hän osaa tukea ja edistää eri- ikäisen mielenterveys- ja päihdepotilaan ja hänen läheistensä terveyttä ja toimintakykyä. Opiskelija osaa tukea eri- ikäistä mielenterveys- ja päihdepotilasta ja hänen läheisiään erilaisissa elämän kriisitilanteissa. Opiskelija osaa kohdata väkivaltaisia potilaita ja heidän läheisiään. Hän osaa ohjata ja tukea eri-ikäistä mielenterveys- ja päihdepotilaita ja heidän läheisiään omahoitoon ja kuntoutumiseen. Opiskelija osaa hoitaa potilaita ajantasaista psykiatrista ja päihdelääketieteen tietoperustaa hyödyntäen.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunitelmassa.

Sisältö

Terveyden edistäminen, omahoidon tukeminen ja kuntoutus mielenterveys- ja päihdehoitotyössä. Keskeiset hoitotyön auttamismenetelmät (FinCC) mielenterveys- ja päihdehoitotyössä. Kansallisen kirjaamisen malli hoitotyön kirjaamisessa. Effica. Iän, sukupuolen, kulttuuritaustan, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen ja eettisyyden asettamat vaatimukset mielenterveys- ja päihdehoitotyölle. Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus. Kriiseistä kärsivien potilaiden ja heidän läheistensä hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus. Moniammatillisuus mielenterveys- ja päihdehoitotyössä. Mielenterveys- ja päihdepotilaiden ja heidän läheisten ohjaus omahoitoon. Turvallinen hoitoympäristö. Työturvallisuus. Työnohjaus. Keskeiset psykiatriset sairaudet ja päihdelääketeiteen alueet.

Opiskelumateriaali

Kuhanen, C. & al. 2010 (tai uudempi) Mielenterveyshoitotyö. WSOYpro OY.

Varcaloris, E.M. & Halter, M.J. 2009. Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing - A Communication Approach to Evidence-Based Care. Saunders. (soveltuvin osin)

Havio & al. 2008 (tai uudempi) Päihdehoitotyö. Tammi.

Opettajan osoittama ajankohtainen kirjallisuus

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, simulaatioharjoitukset, case-menetelmät, mobiili- ja verkko-opetus, seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen keskivaiheen opinnoissa

Arviointimenetelmät

Koe, tehtävät, itsearviointi, vertaisarviointi

Takaisin