Opinnäytetyön suunnitelma

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO5B5
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Salminen-Tuomaala, Mari ; Mesiäislehto - Soukka, Helinä ; Majasaari, Hilkka ; Maijala, Virpi
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   2-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  
SH-2016   2-K   5.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin yhteistyössä työelämän kanssa. Hän osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja laatiessaan opinnäytetyön suunnitelmaa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opinnäytetyön suunnitelman hyväksyminen edellyttää Tutkimus- ja kehittämismenetelmät opintojakson hyväksyttyä suorittamista.

Sisältö

Opinnäytetyön aiheen valinta, aiheen rajaus ja opinnäytetyön suunnitelman laatiminen. Yhteistyökumppanuus työelämän edustajien kanssa opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön suunnitelma- seminaari-istunnot. Opinnäytetyön ohjaus.

Arviointikriteerit

Opinnäytetyön arviointikriteerit on kirjattu Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön yhteisessä kriteeristössä.

Arviointimenetelmät

Opinnäytetyön suunnitelma ja esittäminen. Toisen opinnäytetyön suunnitelman opponointi.

Harjoittelu

Opinnäytetyö laaditaan työelämäyyhteistyönä.

Takaisin