Kliinisen hoitotyön harjoittelu 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO4G90
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 9.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Paussu, Paula ; Ahola, Liisa
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   2-K   9.0   2017-01-01   2017-07-31  
SH-2016   2-K   9.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa kirurgisen, perioperatiivisen ja naistentautien hoitotyössä potilaan iän, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen vaatimukset ja eettisyyden huomioon ottaen. Opiskelija osaa arvioida asiakaslähtöisesti kulttuuritaustaltaan erilaisten kirurgisten, perioperatiivisten ja/tai naistentautia sairastavien potilaiden ja heidän läheistensä voimavarat sekä tukea heitä hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisen kirurgisen, perioperatiivisen ja/tai naistentautia sairastavan potilaan ja hänen läheistensä hoitotyötä tavallisimpien terveysmuutosten ja/tai ongelmien ja/tai kriisien kohdatessa. Opiskelija osaa dokumentoida hoitotyön ja raportoida sen suullisesti. Opiskelija osaa hoitaa eri-ikäistä kirurgista, perioperatiivista tai naistentautia sairastavaa potilasta ja hänen läheisiään soveltamalla hoitotyön käytössä olevia näyttöön perustuvia hoitotyön auttamisen, tukemisen ja ohjaamisen menetelmiä. Hän hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisesti aikuisen potilaan lääke- ja nestehoitoa ja verensiirron sekä arvioida niiden vaikutuksia. Opiskelija osaa toteuttaa potilaan ravitsemishoitoa. Hän osaa tukea ja edistää kirurgisen, perioperatiivisen tai naistentautia sairastavan potilaan ja hänen läheistensä terveyttä ja toimintakykyä. Opiskelija osaa auttaa ja tukea eri- ikäistä potilasta ja hänen läheisiään palliatiivisessa hoitotyössä sekä elämän loppuvaiheen hoitotyössä. Hän osaa ohjata ja tukea eri-ikäistä potilasta ja hänen läheisiään omahoitoon ja kuntoutumiseen. Opiskelija osaa ohjata potilasta keskeisiin kliinisiin tai radiologisiin tutkimuksiin ennen tutkimusta ja niiden jälkeen. Hän osaa toimia aseptisesti sekä perustella aseptisen työskentelyn merkityksen kirurgisen, perioperatiivisen tai naistentautia sairastavan hoitotyössä. Opiskelija arvioi omaa ammatillista osaamistaan kriittisesti vahvuuksien ja kehittävien vaatimusten näkökulmasta

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelun kokonaistuntimäärä on 239 tuntia, johon sisältyvät harjoittelutuntien lisäksi harjoittelun orientointitunnit, harjoittelutehtävät, reflektiotunnit sekä seminaarityöskentely.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Harjoittelun aloittaminen edellyttää työpajatyöskentelyihin ja simulaatioharjoituksiin osallistumista sekä lääkelaskujen hyväksyttyä suoritusta. Lisäksi harjoittelun aloittaminen edellyttää Kliinisen hoitotyön perusosaamisen 9 op harjoitteluun osallistumista.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu harjoittelupaikoissa, joissa mahdollistuu kirurgisen, perioperatiivisen tai naistentautia sairastavien potilaiden ja heidän läheistensä hoitotyön harjoittelu. Sähköinen lääkehoitopassi. Harjoittelutehtävä ja sen esittäminen. Osaamiskoe.

Opiskelumateriaali

Sama kuin teoriaopintojaksossa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu, harjoittelutehtävä, lääkehoitopassin täyttäminen verkossa, osaamisen arviointi, seminaarityöskentely, ohjaustilanteet.

Arviointikriteerit

Arviointikiriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

ARVIOINTIMENETELMÄT
Harjoittelu osaamiskokeineen arvioidaan hyväksytty - hylätty arviointiperusteiden mukaan. Harjoittelun hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoittelun osaamistavoitteiden hyväksyttyä saavuttamista sekä niistä itsearvioinnin kirjaamista sähköiseen osaamiskansioon.

Hyväksytty harjoittelun ja osaamisen arviointi, työvuorolista, lääkehoitopassin täyttäminen sekä ja harjoittelutehtävä ja sen esittäminen

Harjoittelu

Harjoittelu

Takaisin