Kliininen hoitotyö 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO4F6
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 6.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Paussu, Paula ; Ahola, Liisa ; Kuhalampi, Katriina ; Mäki-Kojola, Tiina ; Saari, Anna ; Majasaari, Hilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   2-K   6.0   2017-01-01   2017-07-31  
SH-2016   2-K   6.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa kirurgisen, perioperatiivisen tai naistentautia sairastavan potilaan hoitotyössä potilaan iän, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen ja eettisyyden vaatimukset huomioon ottaen. Opiskelija osaa arvioida kulttuuritaustaltaan erilaisten potilaiden ja heidän läheistensä voimavarat ja tukea heitä hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri- ikäisen potilaan ja hänen läheistensä hoitotyötä tavallisimpien kirurgisten toimenpiteiden kohdatessa. Opiskelija osaa hoitaa eri- ikäistä kirurgista ja perioperatiivista potilasta ja hänen läheisiään soveltamalla kirurgisessa, perioperatiivisessa ja naistentautien hoitotyössä käytössä olevia näyttöön perustuvia hoitotyön auttamisen, tukemisen ja ohjaamisen menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa kivun hoidon periaatteita kirurgisen potilaan hoidon eri vaiheissa. Opiskelija osaa toimia aseptisesti kirurgisen potilaan hoidon eri vaiheissa. Opiskelija osaa tarkkailla ja hoitaa potilaiden erilaisia haavoja. Hän hallitsee kirurgisen, perioperatiivisen ja naistentautia sairastavan potilaan hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa. Hän osaa tukea ja edistää eri – ikäisen kirurgisen, perioperattivisen ja naistentautia sairastavan potilaan ja hänen läheistensä terveyttä, toimintakykyä, kuntoutumista ja omahoitoa. Opiskelija osaa auttaa ja tukea vammautunutta potilasta ja hänen läheisiään. Opiskelija osaa auttaa ja tukea eri- ikäistä kipupotilasta ja lievittää potilaan kipua. Opiskelija osaa tukea eri- ikäistä potilasta ja hänen läheisiään erilaisissa äkillisissä elämän kriisitilanteissa. Opiskelija osaa ohjata potilasta keskeisiin radiologisiin tutkimuksiin ennen tutkimuksia ja niiden jälkeen. Opiskelija osaa hoitaa potilaita ajantasaista kirurgian, anestesiologian ja naistentautien tietoperustaa hyödyntäen.

Opiskelijan työmäärä

6 op = 160 tuntia, joka sisältää lähiopetustunnit, simulaatio- ja harjoitustunnit, opintokäynnit, verkko-opetus, itsenäinen opiskelu

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Kliinisen hoitotyön perusteiden 1 ja 2 opintojaksojen suorittamista.

Sisältö

Terveyden edistäminen, omahoidon tukeminen ja kuntoutus kirurgisen, periperatiivisen ja naistentautia sairastavan potilaan ja hänen läheisten hoitotyössä. Keskeiset hoitotyön auttamismenetelmät (FinCC) kirurgisessa, perioperatiivisessa ja naistentautien hoitotyössä. Kansallisen kirjaamisen malli hoitotyön kirjaamisessa. Effica. Iän, sukupuolen, kulttuuritaustan, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen ja eettisyyden asettamat vaatimukset kirurgisen, perioperatiivisen ja naistentautia sairastavan potilaan ja heidän läheistensä hoitotyölle. Kirurgisen, perioperatiivisen ja naistentautia sairastavan potilaan hoidon tarpeen arviointi ja potilaan peruselintoimintojen tarkkailu. Keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä diagnostiset tutkimukset kirurgisessa, perioperatiivisessa ja naistentautien hoitotyössä. Potilaan toimenpidettä edeltävä, toimenpiteen aikainen ja toimenpiteen jälkeinen hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus. Aseptiikka kirurgisen, perioperatiivisen ja naistentautia sairastavan potilaan hoitotyössä. Potilaan kivun tarkkailu ja hoito. Vammautuneen potilaan hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus. Kriiseistä kärsivien potilaiden ja heidän läheistensä hoitotyö ja ohjaus. Moniammatillisuus kirurgisen, perioperatiivisen ja naistentautia sairstavan potilaan hoitotyössä. Potilaiden ja heidän läheisten ohjaus. Säteilysuojelu ja radiologiset tutkimukset. Turvallinen hoitoympäristö. Työturvallisuus. Kirurgia, anestesiologia ja naistentaudit.

Opiskelumateriaali

Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Sulosaari, V. & Uski-Tallqvist, T. 2012. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. SanomaPro. (Soveltuvin osin)

Eskola, K.& Hytönen, E. 2002. Nainen hoitotyön asiakkaana. WSOY.

Ihme A. & Rainto K. 2008. Naisen terveys. Edita.

Ajankohtainen opiskelumateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, työpaja-työskentelyt, simulaatioharjoitukset, case-menetelmät, mobiili- ja verkko-opetus, seminaarityöskentelyt, opintokäynnit, itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arviointikiriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Kokeet, osaamiskoe, seminaaritehtävä, tehtävät, itsearviointi, vertaisarviointi

Harjoittelu

Opintojakso sisältää harjoituksia ja teoriaopintoja.

Takaisin