Tutkimus- ja kehittämismenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO4B3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Salminen-Tuomaala, Mari ; Mesiäislehto - Soukka, Helinä ; Majasaari, Hilkka ; Maijala, Virpi ; Heikkilä, Asta
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
SH-2016   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin. Hän osaa kriittisesti arvioiden hyödyntää tieteellisiä julkaisuja. Opiskelija osaa kuvata keskeisimmät tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä analyysimenetelmät.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Näyttöön perustuva hoitotyö opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Sisältö

Laadulliset, määrälliset ja toiminnalliset tutkimus- ja kehittämismenetelmät. Keskeiset tutkimuksen analyysimenetelmät.

Opiskelumateriaali

Aveyard H. (2014) Doing a literature review in health and social care: a practical guide.

Grove S., Burns N. & Gray J. (2012) The practice of nursing research.

Stolt M., Axelin A. & Suhonen R. toim. (2015) Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Turun yliopiston julkaisuja.

Metsämuuronen J. (2009) Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä.

Vehviläinen-Julkunen K. & Kankkunen P. (2013) Tutkimus hoitotieteessä.

Hoitotiede ja Tutkiva Hoitotyö -lehdet

Muu ajankohtainen tutkimuskirjallisuus ja lähdemateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Johdantoluennot. Tehtävät. Seminaarityöskentely. Verkko-opiskelu. Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Tehtävät.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso

Takaisin