Eettisyys hoitotyössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO4A2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Majasaari, Hilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
SH-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa perustaa toimintansa sairaanhoitajana eettiseen päätökseen sekä osaa toimia hoitotyössä eettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija osaa toimia ammattinsa ja potilaan oikeuksien normien mukaisesti. Opiskelija ymmärtää asiakkaan oikeudet ja osallisuuden omassa hoidossaan.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita edeltäviä opintoja.

Sisältö

Eettinen päätöksenteko hoitotyössä. Sairaanhoitajan oikeudet ja velvollisuudet. Potilaan oikeudet. Eettiset periaatteet hoitotyössä.

Opiskelumateriaali

Leino-Kilpi, H.& Välimäki, M. 2003. Etiikka hoitotyössä. WSOY.

Sorvettula, M. 1998. Johdatus suomalaisen hoitotyön historiaan. Suomen sairaanhoitajaliitto ry.

Ajankohtainen oppimateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnalliset opetusmenetelmät, motivoiva keskustelu, case-opetus, simulaatio-harjoitukset, luovat menetelmät, verkko-opiskelu, seminaariopiskelu, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Arviointikiriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen.

Arviointimenetelmät

Tehtävät. Seminaaritehtävä.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso.

Takaisin