Kliinisen hoitotyön harjoittelu 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO3G90
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 9.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Mäki-Kala, Katri ; Vaahtera, Kristiina ; Knuuttila, Tarja ; Salminen-Tuomaala, Mari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   2-S   9.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2016   2-S   9.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa sisä- ja infektiotautipotilaan hoitotyössä potilaan iän, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen vaatimukset ja eettisyyden huomioon ottaen. Opiskelija osaa arvioida asiakaslähtöisesti kulttuuritaustaltaan erilaisten potilaiden ja heidän läheistensä voimavarat sekä tukea heitä hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisen potilaan ja hänen läheistensä hoitotyötä tavallisimpien sisätautien, infektiotautien, vammaisuuden sekä elämän loppuvaiheen kohdatessa. Opiskelija osaa dokumentoida hoitotyön ja raportoida sen suullisesti. Opiskelija osaa hoitaa eri-ikäistä potilasta ja hänen läheisiään soveltamalla näyttöön perustuvia sisätautien, infektiotautien, palliatiivisen hoitotyön auttamisen, tukemisen ja ohjaamisen menetelmiä. Hän hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana pitkäaikaisesti sairaan potilaan kokonaishoitoa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa turvallisesti aikuisen potilaan lääke- ja nestehoitoa ja verensiirron sekä arvioida niiden vaikutuksia. Opiskelija osaa toteuttaa potilaan ravitsemishoitoa. Hän osaa tukea ja edistää eri- ikäisen potilaan ja hänen läheistensä terveyttä ja toimintakykyä. Opiskelija osaa auttaa ja tukea eri- ikäistä potilasta ja hänen läheisiään palliatiivisessa hoitotyössä sekä elämän loppuvaiheen hoitotyössä. Hän osaa ohjata ja tukea eri-ikäistä potilasta ja hänen läheisiään omahoitoon. Opiskelija osaa ohjata potilasta keskeisiin kliinisiin tutkimuksiin ennen tutkimusta ja niiden jälkeen. Hän osaa toimia aseptisesti sekä perustella aseptisen työskentelyn merkityksen hoitotyössä. Opiskelija arvioi omaa ammatillista osaamistaan kriittisesti vahvuuksien ja kehittävien vaatimusten näkökulmista.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Harjoittelun aloittaminen edellyttää työpajatyöskentelyihin ja simulaatioharjoituksiin osallistumista sekä lääkelaskujen hyväksyttyä suoritusta. Lisäksi harjoittelun aloittaminen edellyttää kliininen hoitotyön perusosaamisen 9 op harjoitteluun osallistumista.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu harjoittelupaikoissa, joissa mahdollistuu sisätautia, infektiosairauksia sairastavien potilaiden hoitotyön tai palliatiivisen ja elämän loppuvaiheen hoitotyön harjoittelu. Sähköinen lääkehoitopassi. Harjoittelutehtävä ja sen esittäminen. Osaamiskoe.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu, harjoittelutehtävä, lääkehoitopassin täyttäminen verkossa, osaamisen arviointi, seminaarityöskentely, ohjaustilanteet.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Harjoittelu osaamiskokeineen arvioidaan hyväksytty - hylätty arviointiperusteiden mukaan. Harjoittelun hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoittelun osaamistavoitteiden hyväksyttyä saavuttamista sekä niistä itsearvioinnin kirjaamista sähköiseen osaamiskansioon.

Hyväksytty harjoittelun ja osaamisen arviointi, työvuorolista, lääkehoitopassin täyttäminen sekä ja harjoittelutehtävä ja sen esittäminen

Harjoittelu

Harjoittelu

Takaisin