Kliininen hoitotyö 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO3F6
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 6.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Mäki-Kala, Katri ; Vaahtera, Kristiina ; Knuuttila, Tarja ; Salminen-Tuomaala, Mari ; Katajamäki, Leena
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   2-S   6.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2016   2-S   6.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia moniammatillisessa potilaan hoitotyössä potilaan iän, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen vaatimukset ja eettisyyden huomioon ottaen. Opiskelija osaa arvioida kulttuuritaustaltaan erilaisten potilaiden ja heidän läheistensä voimavarat sekä tukea heitä hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisen potilaan ja hänen läheistensä hoitotyötä tavallisimpien sisätautien, vammaisuuden ja elämän loppuvaiheen kohdatessa. Opiskelija osaa hoitaa eri-ikäistä potilasta ja hänen läheisiään soveltamalla näyttöön perustuvia sisätautien ja infektiotautien hoitotyön auttamisen, tukemisen ja ohjaamisen menetelmiä. Hän hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa. Hän osaa tukea ja edistää eri- ikäisen potilaan ja hänen läheistensä terveyttä ja toimintakykyä. Opiskelija osaa auttaa ja tukea eri- ikäistä potilasta ja hänen läheisiään palliatiivisessa hoitotyössä sekä elämän loppuvaiheen hoitotyössä. Hän osaa ohjata ja tukea eri-ikäistä potilasta ja hänen läheisiään omahoitoon. Opiskelija osaa ohjata potilasta keskeisiin kliinisiin tutkimuksiin ennen tutkimusta ja niiden jälkeen. Hän osaa soveltaa infektioiden torjunnan periaatteita sekä perustella niiden merkityksen hoitotyössä. Opiskelija osaa hoitaa potilaita ajantasaista sisätautien ja infektiotautien tietoperustaa hyödyntäen.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Kliinisen hoitotyön perusteiden 1 ja 2 opintojaksoille suorittamista.

Sisältö

Terveyden edistäminen, omahoidon tukeminen ja kuntoutus sisätautia tai infektiotautia sairastavan potilaan ja hänen läheisten hoitotyössä. Keskeiset hoitotyön auttamismenetelmät (FinCC) sisätautien ja infektiotautien hoitotyössä. Kansallisen kirjaamisen malli hoitotyön kirjaamisessa. Effica. Iän, sukupuolen, kulttuuritaustan, kasvu- ja kehitysvaiheen sekä erilaisten hoito- ja palveluympäristöjen asettamat ja eettisyyden vaatimukset sisätautia tai infektiota sairastavien potilaiden ja heidän läheistensä hoitotyölle. Sisätautia tai infektiotautia sairastavan potilaan hoitotyön tarpeen arviointi ja potilaan peruselintoimintojen tarkkailu. Keskeiset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet sekä diagnostiset tutkimukset hoitotyössä. Kansanterveyden näkökulmasta keskeisiä sisätauteja sairastavien potilaiden ja hänen läheistensä hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus. Keskeisiä neurologisia sairauksia sairastavien potilaiden ja heidän läheistensä hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus. Keskeisiä tartuntatauteja sairastavien potilaiden ja heidän läheistensä hoitotyö, kuntoutus ja ohjaus. Palliatiivinen hoitotyö. Elämän loppuvaiheen hoitotyö. Moniammatillisuus hoitotyössä. Keskeiset kliinisen fysiologian, hematologian, kemian ja mikrobiologian tutkimukset. Turvallinen hoitoympäristö. Työturvallisuus. Työsuojelu. Keskeiset sisätaudit ja infektiotaudit.

Opiskelumateriaali

Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Sulosaari, V. & Uski-Tallqvist, T. 2012. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. SanomaPro. (Soveltuvin osin)

Ajankohtainen oppimateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, työpaja-työskentelyt, simulaatioharjoitukset, case-menetelmät, mobiili- ja verkko-opetus, seminaarityöskentelyt, opintokäynnit, itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Kokeet, osaamiskoe, seminaaritehtävä, tehtävät, itsearviointi, vertaisarviointi

Harjoittelu

Opintojakso sisältää harjoituksia ja teoriaopintoja.

Takaisin