Farmakologia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO3E3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Ulvinen, Leena
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2016   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee erilaiset lääkeaineet ja lääkevalmisteet sekä osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti erilaisten sairauksien ja toimintahäiriöiden hoidossa. Opiskelija tuntee lääkkeiden vaikutusmekanismit ja ymmärtää perusteet lääkeaineiden vaikutuksista elimistöön. Opiskelija hallitsee keskeiset piirteet tavallisimpien lääkeaineiden ominaisuuksista, käyttötarkoituksista sekä haitta- ja yhteisvaikutuksista.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita edeltäviä opintoja.

Sisältö

Lääkeaineet ja lääkevalmisteet. Lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö. Lääkkeiden vaikutusmekanismit. Lääkkeiden käyttötarkoitukset. Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset.

Opiskelumateriaali

Saano Susanna ja Taam-Ukkonen Minna. Lääkehoidon käsikirja. 2013. SanomaPro .

Nurminen, M.-L. 2006. Lääkehoito. 7.uud.painos. WSOY. (soveltuvin osin)
Lääkelaki. uudistettu.

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2006 Turvallinen lääkehoito. 25

Ernvall, S.& al. 2005. Lääkelaskenta. 5. uudistettu painos tai uudempi, WSOY.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot. Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Turvallinen lääke- ja nestehoito keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Koe, jossa oltava 50% oikein arvosanan saamiseksi. Aktiivinen ja säännöllinen läsnäolo ja osallistuminen tunneille.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso

Takaisin