Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO3D3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Kuhalampi, Katriina
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
SH-2016   3-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia itsensä johtamisen sisäistäen. Opiskelija osaa tunnistaa vastuunsa hoitotyön laadusta omassa toiminnassaan, yksikössään ja organisaatiossaan. Hän osaa ehkäistä ja tunnistaa laatupoikkeamia kaikissa hoitoprosessin vaiheissa. Opiskelija osaa arvioida hoitotyön laatua kaikissa hoitoprosessin vaiheissa. Hän ymmärtää ammatillisen vastuunsa potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita edeltäviä opintoja.

Sisältö

Suomen lainsäädäntö sekä kansalliset laatusuositukset ja -vaatimukset. Hoitosuositukset, hoitoisuusluokitukset, laatujärjestelmät, laadunhallinta. Potilasturvallisuuden osa-alueet: hoidon turvallisuus, laiteturvallisuus, lääketurvallisuus, HaiPro.

Opiskelumateriaali

Laaksonen, H., Niskanen, J. & Ollila, S. 2012. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. Edita.


Tiedelehtien artikkelit: Premissi, Hallinnon tutkimus, Tutkiva hoitotyö ja muut alan kansalliset ja kansainväliset julkaisut.

Potilasturvallisuusopas. 2011. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Terveydenhuollon laatuopas. 2011. Kuntaliitto.

Marquis & Huston. 2012. Leadership Roles and management Functions in Nursing. Lippincott. Williams & Willkins.

Bishop, V. 2009. Leadership for nursing and allied health care professions / editor: Veronica Bishop. Mainhead: McGrawHill Open University Press.

Ajankohtainen opiskelumateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Johdantoluennot, asiantuntijaluennot, verkko-opetus, yhteistoiminnallinen opetus, tehtävä, seminaarityöskentely, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Seminaaritehtävä.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso.

Takaisin