Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO3C2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Maijala, Virpi ; Vaahtera, Kristiina ; Mesiäislehto - Soukka, Helinä
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella potilasohjauksen lähtökohtia. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausprosessin. Opiskelija osaa hyödyntää ja käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä sekä erilaista kirjallista, visuaalista ja verkkopohjaista ohjausmateriaalia potilasohjauksessa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita edeltäviä opintoja.

Sisältö

Potilasohjauksen lähtökohdat ja periaatteet. Oppimisnäkemykset, ohjaus- ja opetusprosessit. Ohjausmenetelmät ja virtuaalisuus potilasohjauksessa.

Opiskelumateriaali

Eloranta, T. & Virkki, S. 2011. Ohjaus hoitotyössä. Helsinki:Tammi.

Holmstöm, I. & Röring, M. 2010. The relation between patient-centredness and patient empowerment: A discussion on concepts. Patient education and counseling, 79 (2), 167-172.


Ajankohtainen materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Johdantoluennot. Simulaatio-harjoitukset. Verkko-opiskelu. Itsenäiset yksilö- ja pienryhmätehtävät.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus, arviointi.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso.

Takaisin