Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO3A2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Saari, Anna
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
SH-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kohdata asiakkaan, perheen ja yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana. Hän osaa kohdata asiakkaan aktiivisena toimijana omassa hoidossaan kunnioittavasti. Opiskelija osaa toimia ammatillisessa ja hoidollisessa vuorovaikutuksessa eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa ja vastaamaan oman toimintansa seurauksista tunnistamalla omat vuorovaikutus- ja yhteistyötaitonsa ja niiden kehittämisen.

Opiskelijan työmäärä

2 op = 53 tuntia, josta lähiopetusta, josta lähiopetusta 20 -26 tuntia ja itsenäistä opiskelua 27 - 33 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita edeltäviä opintoja.

Sisältö

Yksilö, perhe ja yhteisö asiakkaana. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Ammatillinen ja hoidollinen vuorovaikutus. Työnjakomallit, työparityöskentely ja tiimityötaidot. Verkostotyötaidot.

Opiskelumateriaali

Vilen, M. & Leppämäki, P. & Ekström, L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. 3. uud. painos Helsinki. WSOY. (sov. osin)

Kopakkala, A. 2005. Porukka, Jengi, Tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita. (sov. osin)

Ajankohtainen opiskelumateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnalliset opetusmenetelmät, luovat menetelmät, itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen.

Arviointimenetelmät

Tehtävät.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso

Takaisin