Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO2S6
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 6.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Mäki-Kala, Katri ; Paussu, Paula ; Salminen-Tuomaala, Mari ; Saari, Anna ; Majasaari, Hilkka ; Vaahtera, Kristiina ; Kuhalampi, Katriina
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   4-S   6.0   2018-08-01   2018-12-31  
SH-2016   4-S   6.0   2019-08-01   2019-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija on sisäistänyt terveyden ja toimintakyvyn edistämisen hoitotyönsä lähtökohdiksi ja päämääriksi. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää kliinisen hoitotyön sekä opetuksen ja ohjaamisen kokonaisvaltaista osaamistaan tulevaisuuden hoitotyön vaatimusten näkökulmista. Opiskelija osaa toimia moniongelmaisissa yhtäaikaisissa hoitotyön tilanteissa priorisoiden hoitotyönsä. Opiskelija osaa toimia monialaisissa ja moniammatillisissa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudessa ottaen huomioon toimintaympäristön kehitysstrategiat. Opiskelija osaa toimia moniongelmaisissa yhtäaikaisissa hoitotyön tilanteissa priorisoiden hoitotyönsä. Opiskelija osaa toimia monialaisissa ja moniammatillisissa työryhmissä, tiimeissä ja verkostoissa hoitotyön asiantuntijana. Opiskelija osaa johtaa työryhmän ja tiimin toimintaa. Opiskelija osaa soveltaa eTerveyttä, terveysteknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä tietoturvallisuutta ja potilasturvallisturvallisuutta edistäen. Opiskelijalla osaa arvioida ja kehittää hoitotyön laatua.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Sisältö

Kliinisen hoitotyön sekä opetuksen ja ohjauksen asiantuntijuuden syventäminen. Monialaisten ja moniammatillisten sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden kehittäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja sen johtamisen tulevaisuuden kehitysstrategiat. eTerveyden, terveysteknologian ja digitaalisuuden haasteet hoitotyössä.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, työpaja-työskentelyt, simulaatioharjoitukset, case-menetelmät, mobiili- ja verkko-opetus, itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen loppuvaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Osaamiskoe, tehtävät, harjoitukset, itsearviointi, vertaisarviointi

Harjoittelu

Opintojakso sisältää harjoituksia ja teoriaopintoja.

Takaisin