Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO2G90
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 9.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Vaahtera, Kristiina ; Toukola, Marja ; Vierre, Else ; Ahola, Liisa ; Knuuttila, Tarja ; Mäki-Kojola, Tiina
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   1-K   9.0   2016-01-01   2016-07-31  
SH-2016   1-K   9.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä hoitotyön auttamismenetelmiä ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisellä luokituksella. Hän osaa toimia infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen sekä perustella niiden merkityksen kliinisessä hoitotyössä. Opiskelija osaa arvioida asiakaslähtöisesti kulttuuritaustaltaan erilaisten potilaiden ja läheistensä voimavarat ja tukea heitä hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opiskelija osaa toimia keskeisissä ensiaputilanteissa ja hätäensiavun antamisessa. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitotyötä näyttöön perustuen. Opiskelija osaa toimia kuntouttavan hoitotyön sekä eri- ikäisen potilaan ja hänen läheistensä voimavaroja edistävän hoitotyön periaatteita noudattaen. Hän osaa arvioida potilaan hoidon tarvetta asianmukaisin kliinisin ja fysiologisin arviointi-/mittausmenetelmin, priorisoida todetut tarpeet ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisellä luokituksella. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida harjoitteluunsa kuuluvaa potilaan lääkehoitoa. Opiskelija osaa soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia hoitotyössä. Hän ymmärtää toimintayksikön turvallisuudenhallinnan ja kestävän kehityksen periaatteet sekä vastuunsa niiden edistämisessä. Opiskelija arvioi omaa ammatillista osaamistaan kriittisesti vahvuuksien ja kehittävien vaatimusten näkökulmista.

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelun kokonaistuntimäärä on 239 tuntia, johon sisältyvät harjoittelutuntien lisäksi harjoittelun orientointitunnit, reflektiotunnit, tehtävät sekä seminaarityöskentely.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Harjoittelun aloittaminen edellyttää työpajatyöskentelyihin ja simulaatioharjoituksiin osallistumista sekä lääkelaskujen hyväksyttyä suoritusta.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu harjoittelupaikoissa, joissa mahdollistuu asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön perusharjoittelu. Harjoittelutehtävä ja sen esittäminen. Sähköinen lääkehoitopassi. Osaamiskoe.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunniitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu, harjoittelutehtävä, lääkehoitopassin täyttäminen verkossa, osaamisen arviointi, seminaarityöskentely, ohjaustilanteet.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu alkuvaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Harjoittelu osaamiskokeineen arvioidaan hyväksytty - hylätty arviointiperusteiden mukaan. Harjoittelun hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoittelun osaamistavoitteiden hyväksyttyä saavuttamista sekä niistä itsearvioinnin kirjaamista sähköiseen osaamiskansioon.

Hyväksytty harjoittelun ja osaamisen arviointi, työvuorolista, lääkehoitopassin täyttäminen sekä ja hoitotyön suunnitelmatehtävä yhdestä potilaasta rakenteisen kirjaamisen mukaisesti laadittuna sekä sen esittäminen.

Harjoittelu

Harjoittelu

Takaisin