Kliinisen hoitotyön perusteet 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO2F8
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 8.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Vaahtera, Kristiina ; Toukola, Marja ; Mäki-Kojola, Tiina ; Vierre, Else ; Knuuttila, Tarja ; Ahola, Liisa
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   1-K   8.0   2016-01-01   2016-07-31  
SH-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2016   1-K   6.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät. Hän osaa soveltaa infektioiden torjunnan periaatteita sekä perustella niiden merkityksen kliinisessä hoitotyössä. Opiskelija osaa arvioida potilaiden voimavaroja ja hoidon tarpeita sekä harjaantuu hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Hän osaa vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä näyttöön perustuvia hoitotyön auttamismenetelmiä ja kirjata rakenteisesti yhtenäisellä luokituksella. Hän osaa arvioida potilaan hoidon tarvetta asianmukaisin kliinisin ja fysiologisin arviointi-/mittausmenetelmin. Opiskelija osaa toimia kuntouttavan hoitotyön periaatteita ja eettisyyttä noudattaen. Opiskelija osaa soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia hoitotyössä. Hän ymmärtää potilasturvallisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet sekä vastuunsa niiden edistämisessä. Opiskelija tuntee laboratorioprosessin vaiheet, osaa ottaa tavallisimmat veri- ja virtsanäytteet sekä tietää vierianalytiikan perusperiaatteet.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Kliinisen hoitotyön perusteet 1 opintojaksolle osallistumista.

Sisältö

Ihmisen anatomia ja fysiologia 2. Infektioiden torjunta ja aseptiikka hoitotyössä. Hoitotyön yksilö- ja perhelähtöisyys, voimavaralähtöisyys, terveyden ja sairauden vaikutukset asiakkaan elämään. Hoitotyön tarpeen arviointi. Potilaan peruselintoimintojen tarkkailu. Keskeiset hoitotyön auttamismenetelmät. Kirjaamisen periaatteet ja (FinCC). Kansallisen kirjaamisen malli hoitotyön kirjaamisessa. Sähköinen potilasasiakirja. Elämän loppuvaiheen hoitotyö. Kuntoutus hoitotyössä. Ergonomia. Hengellisyys ja kulttuurisuus hoitotyössä. Kestävä kehitys hoitotyössä. Laboratorioprosessi, veri- ja virtsanäytteenotto sekä vierianalytiikka. Ravitsemushoidossa ravintoaineiden tarve ja tehtävät elimistössä, ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä, eri- ikäisen väestön ravitsemushaasteet. Terveydenhuollon toimintayksikön turvallisuutta koskevat lakisääteiset velvoitteet ja muut ohjeet. Turvallinen hoitoympäristö. Potilasturvallisuus.

Opiskelumateriaali

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T., Ojala, M & Vuorinen, S. 2012. Hoitotyön taidot ja toiminnot. SanomaPro Oy.

Haglund, B. & al. 2007. Ihmisen ravitsemus. 9. painos tai uudempi. WSOY. (sov.osin).

Bjålie, J.G. & al. 1999 tai uud. Ihminen. Fysiologia ja anatomia. WSOY. (sov.osin)

Leppäluoto, J. & al. (2012 tai uudempi painos). Anatomia+Fysiologia. Rakenteesta toimintaan. SanomaPro. (soveltuvin osin)

Niestedt, W. & al. (uusin painos). Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY. (soveltuvin osin)

Ajankohtainen opiskelumateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, työpaja-työskentelyt, simulaatio-/ skills lab harjoitukset, case-menetelmät, mobiili- ja verkko-opetus, seminaarityöskentelyt, opintokäynnit, itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen alkuvaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Kokeet, osaamiskoe, seminaaritehtävä, tehtävät, itsearviointi, vertaisarviointi

Harjoittelu

Opintojakso sisältää harjoituksia ja teoriaopintoja

Takaisin