Lääke- ja nestehoito

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO2E2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Mäki-Kala, Katri ; Vaahtera, Kristiina ; Ahola, Liisa ; Paussu, Paula ; Knuuttila, Tarja ; Salminen-Tuomaala, Mari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
SH-2016   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija toimii ymmärtäen ammatillisen vastuunsa potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä lääke- ja nestehoidossa. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjatusti lääke- ja nestehoitoa eri sairauksien hoidossa. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjatusti eri ikäisen suonensisäisen lääke- ja nestehoidon sekä verensiirron lääkärin antamien ohjeiden pohjalta. Opiskelija osaa rokottamisen perusasiat. Opiskelija osaa tarkkailla lääkkeiden vaikutuksia. Opiskelija osaa tarkastella potilaiden lääkehoidon kokonaisuutta. Opiskelija osaa laskea lääkelaskut virheettömästi.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lääkehoito ja lääkelaskenta opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Sisältö

Iv-lääke- ja nestehoito. Verensiirto. Iv-kanylointi. Eri ikäisten lääke- ja nestehoidon erityispiirteet. Erityishoitojen vaatimat lääke- ja nestehoidot. Eri potilasryhmien lääke- ja nestehoito. Rokottaminen. Lääkkeiden vaikutusten tarkkailu. Potilaan lääkehoidon tarkastelu.

Opiskelumateriaali

Saano Susanna ja Taam-Ukkonen Minna. Lääkehoidon käsikirja. 2013. SanomaPro.

Ernvall S. et. al. 2009. Lääkelaskenta. 9. uud. painos. WSOY.

Lääkelaki

STM. 2006. Turvallinen lääkehoito.

Ahonen, O., Blek-Vehkaluoto, M., Ekola, S., Sulosaari, V. & Uski-Tallqvist, T. 2012. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. SanomaPro. (Soveltuvin osin)

ABO- verkkokurssi. Veripalvelu. SPR

Ajankohtainen oppimateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot. Case- harjoitukset. Simulaatioharjoitukset. Lääkelaskuharjoitukset. Työpaja-työskentely. Verkko-opiskelu. Opintokäynti. Lähiopetukseen pakollinen osallistuminen. Itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Turvallinen lääke- ja nestehoito keskivaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Teoriakoe. Lääkelaskukoe. eLääkehoitopassi. L ääkelaskuosaamisen osoittaminen ennen jokaista harjoittelua. Harjoittelutehtäviin integroivat lääke- ja nestehoidon tehtävät.

Harjoittelu

Teoriaopinnot ja harjoitukset

Takaisin