Kansallinen ja globaali väestön terveys

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO2C2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Mesiäislehto - Soukka, Helinä
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   1-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
SH-2016   1-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida väestön terveydentilaa ja hyvinvointia sekä kansanterveysongelmia aiheuttavia tekijöitä sekä tulevaisuuden terveysuhkia Suomessa ja globaalisti. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon ja rakenteiden yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita edeltäviä opintoja.

Sisältö

Terveyden edistäminen tupakoimattomuuden näkökulmasta. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilanne. Kansanterveyttä vähentävät tekijät ja niiden ehkäisy. Voimavaroja edistävät ja kuormittavat tekijät. Yksilön ja yhteisön sosioekonomisen aseman merkitys terveyteen. Riskitekijöiden varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy. Tapaturmien ehkäisy. Eri maiden väestön terveys. Ympärileikkaus Suomen lainsäädännössä sekä ihmisoikeuksien ja itsemäärämisoikeuden näkökulmista. Maailman taudit pähkinänkuoressa.
Globaalit terveysuhat ja niihin varautuminen.

Opiskelumateriaali

Kauhanen, J. & al. (2013). Kansanterveystiede. 4. uudistettu painos. SanomaPro Oy.

Tehoa tupakasta vierotuksen terveydenhuollossa verkko-opintojen materiaali. Motivoivaa keskustelua käsittelevät artikkelit ja caset.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Johdantoluennot. Verkko-opiskelu. Seminaarityöskentely. Itsenäiset yksilö- ja pienryhmätehtävät

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen alkuvaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Pienryhmätehtävät. Yksilötehtävä. Seminaaritehtävä.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso

Takaisin