Terveyden edistämisen harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO1G3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Maijala, Virpi ; Majasaari, Hilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   1-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
SH-2016   1-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää terveyden edistämisen periaatteita ja osaa toimia terveyden edistämisen arvolähtökohtien mukaisesti. Hän ymmärtää terveyden edistämisen taloudellisia lähtökohtia. Opiskelija kykenee hyödyntämään olemassa olevaa tietoa väestön terveyshaasteista yksilön ja yhteisön tasolla. Hän kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveyden edistämisen menetelmiä yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Opiskelija kykenee ehkäisemään riskitekijöitä, jotka heikentävät yksilön, perheen ja yhteisön terveyttä ja toimintakykyä. Hän osaa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa hänen terveytensä ja sairautensa hoidossa eettisesti. Opiskelija osaa kuvata kansallisten ja kansainvälisten keskeisten sosiaali- ja terveyspoliittisten ohjelmien strategiat terveyden edistämisen näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelu 80 tuntia valitussa yhteistyöjärjestössä. Harjoittelu sisältää terveyden edistämiseen liittyvän tehtävän suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja esittämisen.

Sisältö

Harjoittelu sisältää terveyden edistämiseen liittyvän tehtävän suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja esittämisen.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu, seminaarityöskentely

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu alkuvaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Itsearviointi, vertaisarviointi, yhteistyökumppanin arviointi, opettajan arviointi

Harjoittelu

Harjoittelu

Takaisin