Kliinisen hoitotyön perusteet 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO1F4
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Rauha, Anna ; Toivonen, Marika
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2016   1-S   4.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät. Hän osaa soveltaa infektioiden torjunnan periaatteita sekä perustella niiden merkityksen kliinisessä hoitotyössä. Opiskelija osaa kuvata infektiotautien syntymekanismin, kehon puolustusjärjestelmän ja infektiotautien ehkäisykeinot perehtymällä mikrobeihin, ihmisen normaaliflooraan, infektiotautien tartuntatapoihin ja infektiotauteja aiheuttaviin mikrobeihin. Opiskelija osaa kuvata lääketieteellisen hoidon porrastuksen. Opiskelija osaa muodostaa käsityksen tavallisimpien sairauksien diagnostiikasta, synnystä, vaikutuksista, ehkäisystä ja hoidosta.
Opiskelija osaa toimia keskeisissä ensiaputilanteissa ja hätäensiavun antamisessa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita edeltäviä opintoja.

Sisältö

Ihmisen anatomia ja fysiologia 1. Mikrobiologian ja tautiopin perusteet. Infektioiden torjunta. Keskeiset ensiaputaidot ja hätäensiapu.

Opiskelumateriaali

Hellsten, S. (toim.) 2002. Kliininen mikrobiologia terveydenhuollossa. Suomen kuntaliitto. Kappaleet 1-7.

Korte, H. & K. Myllyrinne: Ensiapu 2012. (tai uusin painos). Helsinki: Suomen Punainen Risti.

Irish Red Cross. 2009. First aid manual. 9 edition. (soveltuvin osin)

Muu luennoitsijoiden osoittama kirjallisuus.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot. Verkko-opinnot. Tehtävät. Itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen alkuvaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Kokeet. Tehtävät.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso

Takaisin