Lääkehoito ja lääkelaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO1E3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Mäki-Kala, Katri ; Vaahtera, Kristiina ; Ahola, Liisa ; Toukola, Marja
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
SH-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää vastuunsa turvallisen lääke- ja nestehoidon toteuttajana. Hän tietää turvallisen lääke- ja nestehoidon prosessin. Opiskelija osaa annostella eri lääkemuodot potilaille oikein. Opiskelija osaa antaa lääkkeet syötettävälle potilaalle sekä nenämähä- tai peg- letkun kautta. Opiskelija osaa antaa lääkkeen injektiona intrakutaanisti, subkutaanisti ja intramuskulaarisesti. Opiskelija tietää yleisimmät lääkkeiden sivu- ja haittavaikutuksia. Opiskelija osaa laskea lääkelaskut virheettömästi.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lääkehoidon perusteet opintojakson hyväksytty suorittaminen.

Sisältö

Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja lääkehoidon toteuttajana. Lääkelaskenta. Potilaan ohjaaminen lääkehoidossa. Lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin. Lääkkeiden saattaminen käyttökuntoon. Lääkkeiden antaminen syötettävälle potilaalle sekä nenämaha- ja peg- letkun kautta. Ic-, Sc-, Im- injektion antaminen. Lääkkeiden sivu- ja haittavaikutukset. Lääkehoidon riskikohdat eri näkökulmista sekä ehkäisy ja toiminta haittatapahtumissa.

Opiskelumateriaali

Saano Susanna ja Taam-Ukkonen Minna. Lääkehoidon käsikirja. 2013. SanomaPro.

Ernvall S. et. al. 2009. Lääkelaskenta. 9. uud. painos. WSOY.

Lääkelaki

STM. 2006. Turvallinen lääkehoito.

Ajankohtainen oppimateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot. Case- harjoitukset. Simulaatioharjoitukset. Lääkelaskuharjoitukset. Työpaja-työskentely. Verkko-opiskelu. Opintokäynti. Lähiopetukseen pakollinen osallistuminen. Itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Turvallinen lääke- ja nestehoidossa alkuvaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Teoriakoe. Virheettömästi suoritettu lääkelaskukoe. eLääkehoitopassi. Lääkelaskuosaamisen osoittaminen ennen jokaista harjoittelua. Läsnäolo lähiopetuksen tunneilla. Harjoittelutehtäviin integroivat lääke- ja nestehoidon tehtävät.

Harjoittelu

Teoriaopinnot ja harjoitukset.

Takaisin