Terveyttä edistävä hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO1C4
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Majasaari, Hilkka ; Maijala, Virpi
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2016   1-S   4.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää terveyden edistämisen periaatteita ja osaa toimia terveyden edistämisen arvolähtökohtien mukaisesti. Hän ymmärtää terveyden edistämisen taloudellisia lähtökohtia. Opiskelija kykenee hyödyntämään olemassa olevaa tietoa väestön terveyshaasteista yksilön ja yhteisön tasolla. Hän kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveyden edistämisen menetelmiä yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Opiskelija kykenee ehkäisemään riskitekijöitä, jotka heikentävät yksilön, perheen ja yhteisön terveyttä ja toimintakykyä. Hän osaa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa hänen terveytensä ja sairautensa hoidossa. Opiskelija osaa kuvata kansallisten ja kansainvälisten keskeisten sosiaali- ja terveyspoliittisten ohjelmien strategiat terveyden edistämisen näkökulmasta.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei tarvita edeltäviä opintoja.

Sisältö

Terveyden edistämisen eri tasot (yksilö, yhteisö ja yhteiskunta) ja toimintamuodot (preventio, promotio). Terveyden edistämisen etiikka ja periaatteet. Asiakkaan elämänhistorian, -tapojen ja –tilanteen merkitys hoitoon. Terveyshyötymalli ja motivoiva haastattelu terveyden edistämisessä. Perheen kehitysvaiheet. Asiakkaan henkilökohtaiset, tilannesidonnaiset ja ulkoiset terveystekijät. Voimavaralähtöisyys ja ratkaisukeskeisyys terveyden edistämisessä. Terveystottumusten yhteys terveyteen, riskikäyttäytymisen ehkäisy, terveysuhkien ennakointi. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä lainsäädäntö, valtakunnalliset ohjeistukset ja ohjelmat sekä kansainväliset ja kansalliset suositukset ja strategiat.

Opiskelumateriaali

Eriksson, K., Isola, A., Kyngäs, H., Leino-Kilpi, H., Lindstöm, U.Å., Paavilainen, E., Pietilä, A.-M., Vehviläinen-Julkunen, K. & Åstedt-Kurki, P. 2007. Hoitotiede. WSOY, Helsinki. (sov.osin)

Pietilä, A.-M. 2010. (toim.). Terveyden edistäminen - teorioista toimintaan. WSOYpro OY. (sov.osin)

Åstedt-Kurki, P., Jussila, A.-M., Koponen, L., Lehto, P., Maijala, H., Paavilainen, R. & Potinkara, H. 2008. Kohti perheen hyvää hoitamista. WSOY., Helsinki. (sov.osin)

Bomar, P.J.2004. Promoting Health in Families. Applying Family Research and Theory to Nursing Practice. Third edition. Sauders, Philadelphia. (soveltuvin osin)

Ajankohtainen opiskelumateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Johdantoluennot. Draamaopetus. Simulaatio-harjoitukset. Verkko-opiskelu. Opintokäynnit. Seminaarityöskentely. Itsenäiset yksilö- ja pienryhmätehtävät.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen alkuvaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Pienryhmätehtävät. Yksilötehtävä. Seminaaritehtävä.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso

Takaisin