Näyttöön perustuva hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO1B3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Maijala, Virpi ; Majasaari, Hilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   1-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
SH-2016   1-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan käsitteen ja merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hän ymmärtää sairaanhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitoutuu siihen. Opiskelija osaa hakea ja käyttää aktiivisesti tieteellistä tietoa hoitotyön päätöksenteossa, erilaisissa tehtävissään sekä opinnäytteessään. Hän ymmärtää yhtenäisten käytäntöjen merkityksen asiakkaan hoidossa ja toimii niiden mukaisesti. Opiskelija osaa hakea tietoa yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista. Hän osaa määritellä hoitotyön tarpeen, suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä päätöksentekoprosessin mukaisesti. Hän osaa käyttää hoitotieteellistä tietoa päätöksenteossa ja motivoituu näyttöön perustuvaan toimintaan.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Näyttöön perustuvan toiminnan käsite ja tavoitteet. Keskeisimmät terveystieteiden tietokannat ja tiivistetyn tiedon lähteet. Hoitotyön tarpeen määritys, suunnittelu, toteutus ja arviointi. Hoitotiede tieteen alana ja sen keskeiset käsitteet. Hoitotiede hoitotyön ja koulutuksen tietoperustassa.

Opiskelumateriaali

Eriksson, K.& al. 2007. Hoitotiede. WSOY.

Kangasniemi, M., Viitalähde, K. & Porkka, S. 2010. A theoretical examination of the rights of nurses. Nursing Ethics. 127 (5) 628-635.

Opettajan osoittama ajankohtainen materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Johdantoluennot ja käsiteanalyysi. Tutkimusartikkelien arviointi. Case- opetus. Seminaarityöskentely. Verkko-opiskelu. Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko alkuvaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Tehtävien, suullisten esitysten, eri työskentelytapoihin osallistumisen, opponoinnin itsearviointi ja vertaisarviointi. Lähiopetustunneilla oppimispäiväkirja.

Harjoittelu

Teoriaopintojakso.

Takaisin