Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO10G13
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 13.0 op
Vastuuopettaja: Palo, Raija
Opettajatiimi: Mäki-Kala, Katri ; Ahola, Liisa ; Salminen-Tuomaala, Mari ; Paussu, Paula ; Majasaari, Hilkka ; Saari, Anna ; Vaahtera, Kristiina ; Knuuttila, Tarja ; Kuhalampi, Katriina
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
SH-2015   4-S   13.0   2018-08-01   2018-12-31  
SH-2016   4-S   13.0   2019-08-01   2019-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa sisäistänyt asiakaslähtöisyyden, hoitotyön eettisyyden ja ammatillisuuden hoitotyönsä lähtökohdiksi. Opiskelijan hoitotyön toiminta ja päätöksenteko on näyttöön perustuvaa. Opiskelija on sisäistänyt terveyden ja toimintakyvyn edistämisen hoitotyönsä lähtökohdiksi ja päämääriksi. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää kliinisen hoitotyön sekä opetuksen ja ohjaamisen kokonaisvaltaista osaamistaan tulevaisuuden hoitotyön vaatimusten näkökulmista. Opiskelija osaa toimia moniongelmaisissa yhtäaikaisissa hoitotyön tilanteissa priorisoiden hoitotyönsä. Opiskelija osaa toimia monialaisissa ja moniammatillisissa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudessa ottaen huomioon toimintaympäristön kehitysstrategiat. Opiskelija osaa toimia monialaisissa ja moniammatillissa työryhmissä, tiimeissä ja verkostoissa hoitotyön asiantuntijana. Opiskelija osaa johtaa työryhmän ja tiimin toimintaa. Opiskelija osaa soveltaa eTerveyttä, terveysteknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä tietoturvallisuutta ja potilasturvallisturvallisuutta edistäen. Opiskelijalla osaa arvioida ja kehittää hoitotyön laatua.

Opiskelijan työmäärä

Harjoittelun kokonaistuntimäärä on 346 tuntia, johon sisältyvät harjoittelutuntien lisäksi harjoittelun orientointitunnit, harjoittelutehtävät, reflektiotunnit sekä seminaarityöskentely.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Harjoittelun aloittaminen edellyttää sairaanhoitajakoulutuksen aikaisempien harjoittelujen suorittamista sekä Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen opintokokonaisuuden opintojaksoille osallistumista ja lääkelaskujen hyväksyttyä suoritusta.

Sisältö

Harjoittelu toteutuu harjoittelupaikoissa, joissa mahdollistuu sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu. Sähköinen lääkehoitopassi. Harjoittelutehtävät.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu, harjoittelutehtävä, lääkehoitopassin täyttäminen verkossa, osaamisen arviointi, seminaarityöskentely, ohjaustilanteet

Arviointikriteerit

Arviointikiriteerit kirjattu opintokokonaisuudessa Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu loppuvaiheen opinnoissa.

Arviointimenetelmät

Harjoittelu arvioidaan hyväksytty - hylätty arviointiperusteiden mukaan. Harjoittelun hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoittelun osaamistavoitteiden hyväksyttyä saavuttamista sekä niistä itsearvioinnin kirjaamista sähköiseen osaamiskansioon.

Hyväksytty harjoittelun ja osaamisen arviointi, työvuorolista, lääkehoitopassin täyttäminen sekä harjoittelutehtävät

Harjoittelu

Harjoittelu

Takaisin