Puurakenteet 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2J2
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Koistinen, Petri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   3-K   5.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2016RASU   3-K   5.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija osaa suorittaa mekaanisin liittimin koottujen puurakenteiden liitosten mitoituksen. Opiskelija osaa suorittaa vaativampien puurakenteden mitoitusta.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikkaa puurakenteiden mitoituksessa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 134 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Puurakenteet 1

Sisältö

• Puurakenteiden liitokset. Mekaanisin liittimin kootut liitokset: naula-, ruuvi- ja pulttiliitokset
• Leikkauskuormitetut, pituussuunnassa kuormitetut ja leikkauksen ja monentin kuormittamat puikkoliitokset.
• Korkeudeltaan muuttuvan palkin mitoitus, reikien ja lovien vaikutus
• Puurakenteiden jäykistys
• Sovellusohjelmien hyödyntäminen puurakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa

Opiskelumateriaali

Puurakenteiden suunnitteluun liittyvät euronormit ja kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin osin.

RIL 205-1-2009: Puurakenteiden suunnitteluohje, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (2009)

Opettajan oma aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, harjoitustyöt, laboratoriotyöt ja ekskursiot

Arviointikriteerit

1. Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt

Takaisin