Betonirakenteet 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2J1
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 6.0 op
Vastuuopettaja: Saariaho, Arto
Opettajatiimi: Saariaho, Arto ; Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   4-S   6.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen
Opiskelijan betonirakenteiden suunnittelutaitojen syventäminen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 160 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Betonrakenteet 1

Sisältö

- Pilari- ja paaluanturoiden, ristiin kantavien laattojen, pilarilaattojen, perusmuurien ja maanvaraislaattojen mitoitus murtorajatilassa
- Laattojen myötöviivateoria
- Jännitettyjen betonirakenteiden suunnittelu- ja toimintaperiaatteet
- Betonielementtirakenteet
- Muurattujen rakenteiden mitoitus
- Rakennesuunnitteluun liittyvien ohjelmien esittely ja käytön opastus

Opiskelumateriaali

Betonirakenteiden ja muurattujen rakenteiden suunnitteluun liittyvät Euronormit ja kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin osin. Muurattujen rakenteiden suunnitteluun liittyvien Euronormit ja kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin osin.
Opettajan oma aineisto. Sovellusohjelmat.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, lasku- ja suunnitteluharjoitukset. Ekskursiot.

Arviointikriteerit

1. Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Hyväksytyt lasku- ja suunnitteluharjoitukset sekä tentti

Takaisin