Teräsrakenteet 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2H3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   3-S   5.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2015TUTE   3-S   5.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016RASU   3-S   5.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAK-2016TUTE   3-S   5.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelijaa osaa suorittaa tavanomaisten teräsrakenteiden mitoituksen sekä murto- että käyttörajatilassa eurokoodien mukaan. Opiskelija osaa suorittaa yksinkertaisten teräsrakenteiden liitosten mitoituksen eurokoodien mukaan.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikkaa teräsrakenteiden mitoituksessa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 134 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Statiikka, Lujuusoppi, Elementtimenetelmän perusteet, Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet.

Sisältö

• Teräs rakennusmateriaalina
• Teräksen lujuus ja kimmo-ominaisuudet
• Teräslajit
• Poikkileikkausluokitus
• Poikkileikkauksen kestävyys veto-, puristus-, taivutus-, leikkaus- ja vääntörasitustapauksissa sekä yhdistetyissä rasitustapauksissa
• Taipumatarkastelu
• Sauvan kestävyys stabiiliustilanteissa kuten nurjahduksessa ja kiepahduksessa
• Ruuviliitosten mitoituksen perusteet
• Hitsiliitosten mitoituksen perusteet
• Sovellusohjelmien hyödyntäminen teräsrakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa

Opiskelumateriaali

Teräsrakenteiden suunnitteluun liittyvät eurokoodit ja kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin osin.

Opettajan oma materiaali.

Hitsatut profiilit EN 1993 -käsikirja, Ruukki.

Rakenneputket EN 1993 -käsikirja, Ruukki.

Teräsrakenteiden suunnittelu- ja mitoitus Eurocode 3 -oppikirja, TRY.

N.S. Trahair, M.A. Bradford, D.A. Nethercot, L. Gardner: The Behaviour and Design of Steel Structures to EC3, Taylor and Francis.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, kotitehtävät, suunnitteluharjoitus ja laboratoriotyöt.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti, kotitehtävät ja suunnitteluharjoitus.

Takaisin