Puurakenteet 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2H2
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Koistinen, Petri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   2-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2015TUTE   2-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2016RASU   2-K   5.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2016TUTE   2-K   5.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija ymmärtää puun erityisominaisuudet kantavana rakentaana. Opiskelija osaa suorittaa itsenäisesti tavanomaisten kantavien puurakenteiden mitoituksen murto- ja käyttörajatilassa. Opiskelija osaa mitoittaa naulaliitoksen.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikkaa puurakenteiden mitoituksessa. Opiskelija ymmärtää puun erityisominaisuudet työmaan kannalta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 134 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Statiikka, Lujuusoppi, Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet.

Sisältö

• Materiaaliominaisuudet
• Kantavien puurakenteiden rakennesuunnittelun perusteet
• Mitoitus murtorajatilassa taivutukselle, leikkaukselle ja normaalivoimalle sekä yhdistetyille rasituksille
• Palkin ja pilarin mitoitus. Tukipaine
• Liitoksen mitoituksen perusteet. Naulaliitos
• Käyttörajatilamitoitus taipumalle ja värähtelylle
• Sovellusohjelmien hyödyntäminen puurakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa

Opiskelumateriaali

Puurakenteiden suunnitteluun liittyvät euronormit ja kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin osin.

RIL 205-1-2009: Puurakenteiden suunnitteluohje, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (2009)

Opettajan oma aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, harjoitustyöt, laboratoriotyöt ja ekskursiot

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyöt.

Takaisin