Betonirakenteet 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2H1
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   3-S   5.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2015TUTE   3-S   5.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016RASU   3-S   5.0   2018-08-01   2018-12-31  
RAK-2016TUTE   3-S   5.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelijaa osaa suorittaa tavanomaisten teräsbetonirakenteiden ja raudoittamattomien betonirakenteiden mitoituksen sekä murto- että käyttörajatilassa eurokoodien mukaan.

Rakentamisprosessiosaaminen:
Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikkaa kyseisten rakenteiden mitoitukseen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 134 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Statiikka, Lujuusoppi, Elementtimenetelmän perusteet, Betonitekniikka, Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet.

Sisältö

• Materiaalien ominais- ja mitoituslujuudet
• Materiaalien kimmo-ominaisuudet
• Rasitusluokat
• Palkkien, yhteen suuntaan kantavien laattojen, pilarien, seinien ja maanvaraisten seinäanturoiden mitoitus murtorajatilassa
• Raudoituksen ankkurointi ja jatkokset
• Lävistys
• Käyttörajatilamitoitus: halkeilu ja taipuma
• Rakenteelliset ohjeet: raudoitus ja rakenneosat
• Raudoituspiirustukset
• Sovellusohjelmien hyödyntäminen betonirakenteiden suunnittelussa ja mitoituksessa

Opiskelumateriaali

Betonirakenteiden suunnitteluun liittyvät eurokoodit ja kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin osin.

Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja 2013 - Osa 1, by 211, Suomen betoniyhdistys (2013).

Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja 2014 - Osa 2, by 211, BY-Koulutus (2014).

Betonirakenteiden suunnittelu ja mitoitus, BY 210. Suomen betoniyhdistys.


Opettajan oma materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, suunnitteluharjoitus ja laboratoriotyö.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti ja suunnitteluharjoitus.

Takaisin