Rakennusfysikaaliset mittaukset

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2G5
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Miettinen, Katja
Opettajatiimi: Autio, Veli
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015TUTE   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAKME-2015   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAKME-2016JKL   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2016RASU   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2016TUTE   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAKME-2016   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAKME-2017JKL   2-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet
Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija osaa valita tarpeelliset ja oikeat mittaukset, joilla voidaan todentaa rakenteiden fysikaalinen toimivuus. Opiskelija osaa suorittaa mittaukset standardien mukaan. Osaa tulkita saatuja tuloksia ja tehdä korjausehdotuksia rakenteiden rakennusfysikaalisten ominaisuuksien parantamiseksi.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa yhdistää rakennusaikana tehtyjen ratkaisujen ja virheiden merkityksen rakennuksen rakennusfysikaaliselle toimivuudelle. Opiskelija osaa ottaa huomioon rakentamisen laadun merkityksen rakennuksen energiatehokkuuteen ja muihin rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Rakennusfysiikka

Sisältö

• Rakennuksen tiiviysmittaukset
• Lämpökuvaus
• Äänimittaukset
• Kosteusmittaukset
• Olosuhdemittaukset

Opiskelumateriaali

Opettajan oma materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt, laboratoriotyöt

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Hyväksytyt harjoitukset ja lopputentti

Takaisin