Rakennusfysiikka 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2G4
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Miettinen, Katja
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015TUTE   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016RASU   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016TUTE   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Sisäympäristön hallinta
Opiskelija hallitsee äänen etenemiseen, vaimentamiseen ja eristämiseen liittyvät periaatteet.

Suunnitteluosaaminen
Opiskelija tuntee ääneen ja meluun liittyvät viranomaissäädökset, ohjeet ja suositukset.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Fysiikka ainakin pääosin suoritettu. Rakentamisen perusteet. Talonrakennustekniikka.

Sisältö

Aaltoliikeopin perusteet:
• Pitkittäinen ja poikittainen aaltoliike
• Aaltoliikkeen taajuus, nopeus, aallonpituus ja amplitudi
• Interferenssi ja seisova aaltoliike
• Aallon heijastuminen ja taittuminen

Ääni ja äänen vaimeneminen:
• Äänenpaine ja äänenpainetaso
• A-suodatus
• Ekvivalenttiäänitaso
• Absorptio
• Jälkikaiunta-aika
• Resonaattorit

Äänen eristys
• Sivutiesiirtymät
• Ilmaääneneristys
• Askelääneneristys

Opiskelumateriaali

Opettajan oma aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset sekä rakennusfysikaaliset mittaukset.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti sekä harjoitukset

Takaisin