Rakennusfysiikka 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: RAK2G3
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Koistinen, Petri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2015RASU   2-S   4.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2015TUTE   2-S   4.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2016RASU   2-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  
RAK-2016TUTE   2-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Rakenteiden suunnitteluosaaminen:
Opiskelija ymmärtää rakennusfysiikan keskeiset ilmiöt. Opiskelija tuntee ja osaa ottaa huomioon rakenteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa rakennusfysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät viranomaismääräykset. Opiskelija tietää tavanomaisten eristysmateriaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet ja käyttökohteet.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa ottaa huomioon työmaaolosuhteet ja johtaa eristystöitä laadullisesti hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Fysiikka ainakin pääosin suoritettu. Talonrakennustekniikka.

Sisältö

• Rakennusfysikaalisen suunnittelun pääsisällöt
• Rakennuksen painesuhteet
• Rakenteen U-arvo ja lämpötilajakauma, lämmön siirtyminen
• Kosteus: peruskäsitteet
• Rakenteen kosteusjakauma, kosteuden siirtyminen
• Rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta
• Sovellusohjelmien hyödyntäminen rakennusfysikaalisessa suunnittelussa

Opiskelumateriaali

RakMK soveltuvin osin

RIL 255-2014: Rakennusfysiikka 1, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry (2014)

Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoistustyöt.

Takaisin